Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
CoffeeCare Set

Sada pro čištění a péči o kávovary Miele 

pro všechny kávovary Miele CM a CVA. 

sale price1 540,00 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • všechny potřebné čisticí prostředky za zvýhodněnou cenu
  • 6 odvápňovacích tablet, 10 čisticích tablet
  • 30 čističů rozvodů mléka, 1 utěrka z mikrovlákna Miele
  • Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost

Varování

Čistici tablety

Varování. Obsahuje jablečnan disodný. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Soubory ke stažení

Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Produktový list
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.