Dodací podmínky

Prodávající zajišťuje dodání Zboží prostřednictvím smluvní přepravní společnosti. Prodávající zajišťuje dodání Zboží Kupujícímu pouze na adresy nacházející se na území České republiky. Standardní dodací lhůta Zboží je 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Zboží je Kupujícímu - podnikateli odevzdáno okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě. Předáním Zboží prvnímu dopravci na Kupujícího - podnikatele přechází nebezpečí škody na věci.

Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky Zboží a Kupující je povinen tyto dílčí dodávky přijmout.

Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží, jakož i počet balíků a neporušenost pásky podle přiloženého přepravního listu a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně dopravci oznámit a učinit o nich s dopravcem zápis. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od dopravce převzít. V takovém případě je Kupující povinen o důvodech odmítnutí učinit s dopravcem záznam a je - li to možné, pořídit fotografie porušené zásilky. Kupující je rovněž povinen oznámit Prodávajícímu poškození či jiné vady Zboží při doručení bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztratí nárok na uplatnění práva z vadného plnění.

Pokud Kupující nepřevezme dle Smlouvy připravené Zboží na smluvně dohodnutém místě a v smluvně dohodnutém čase, je se splněním svého závazku převzít Zboží v prodlení. Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat splnění Smlouvy nebo Kupujícímu stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy z důvodu porušení povinností Kupujícího je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 1 týdne od písemné výzvy smluvní pokutu, která se skládá z nákladů Prodávajícího vynaložených na realizaci zakázky a 10% z ceny zakázky s DPH jako náhrady za obvyklý ušlý zisk Prodávajícího. Právo Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčeno. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává. Prodávajícímu dále vzniká právo Zboží uskladnit nebo zajistit jeho uskladnění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Kupujícího. Pokud vzniknou Prodávajícímu z tohoto titulu i další náklady či škody, zavazuje se Kupující tyto další náklady či škody k výzvě Prodávajícího uhradit. Ustanovení § 2126 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

Vlastnictví ke Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Kupujícího teprve okamžikem zaplacení jeho úplné Kupní ceny dle Smlouvy. 

 

Typ služby Cena včetně DPH
Poštovné pro standardní zásilku* 120 Kč (zdarma nad 2 500 Kč)
Poštovné při doručení velkého přístroje** 390 Kč (zdarma nad 50 000 Kč)
Poštovné při doručení náhradních dílů 120 Kč
Služba zpětného odběru starého zařízení Zdarma
Služba doručení přímo k vám domů (výnos spotřebiče) 300 Kč za spotřebič

 

*Do kategorie "standardní zásilky" spadá veškeré příslušenství, prací, čisticí i ošetřující prostředky a vysavače  

 

**Do kategorie "velkých přístrojů" spadají všechny trouby, konvektomaty, nahřívače nádobí a vakuovací zásuvky, varné desky, odsavače par, myčky nádobí, mrazničky, chladničky, kávovary, pračky, sušičky, žehlicí přístroje. Velké přístroje doručujeme k prvním zamykatelným dveřím. Pokud potřebujete vynést spotřebič do patra, je účtován poplatek 300 Kč za každý spotřebič - tuto službu je nutné předem objednat, abychom věděli, zda má řidič přijet i s pomocníkem.