Soubory Miele ke stažení

1. Tato dohoda řídí stahování a používání softwaru a informací společnosti Miele. Stažením vyhlašuje uživatel svůj souhlas s těmito dohodami.

2. Soubory ke stažení jsou zpravidla k dispozici 24 hodin denně po sedm dnů v týdnu. Vzhledem k vlastnostem internetu a výpočetních systémů Miele neposkytuje žádné záruky, že budou soubory k dispozici nepřetržitě.

3. Soubory ke stažení udržuje Miele v aktuálním stavu běžným způsobem. Miele si však vyhrazuje právo informace a software kdykoli změnit, zejména s cílem upravit je v souladu s technickým resp. hospodářským dalším vývojem nebo se změněnými podmínkami používání či rámcovými podmínkami, a to včetně cenově komerčního druhu, aniž by tyto změny podléhaly povinnosti předchozího upozornění nebo oznámení.          

Práva a povinnosti při užívání

1. Obsahy jsou chráněny zákonem, zejména autorským zákonem ve prospěch společnosti Miele nebo jiných osob. Využívání, zejména rozmnožování, šíření, uvádění, předvádění, zasílání, zpřístupnění a další způsoby reprodukování a zpracování či přepracování jsou možné jen s výslovným předchozím písemným souhlasem společnosti Miele nebo příslušného vlastníka předmětných práv.

2. Software Miele nesmí být kopírován, prodáván dále, zapůjčován ani předáván jiným neoprávněným osobám. Software Miele obsahuje obchodní tajemství. Z tohoto důvodu nesmí být předmětný software zpětně analyzován, dekompilován, rozkládán ani převeden do jiné použitelné podoby.

3. Jestliže autorský zákon stanoví, že používání je za určitých předpokladů výjimečně nezbytně možné bez předchozího souhlasu, nestojí omezení práva užívání uvedená v předchozích bodech takovému použití v cestě.

4. Miele poskytuje uživateli jednoduché, kdykoli odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné právo k užívání stažených souborů na podporu rozvoje obchodování v rámci existujících obchodních dohod se společností Miele. Případné poznámky k autorskému právu a srovnatelné poznámky musí být převzaty beze změny.

5. Miele poukazuje na to, že přenos dat přes internet probíhá bez zajištění. Nelze vyloučit, že data se mohou dozvědět neoprávněné osoby nebo je mohou neoprávněné osoby zfalšovat.

Záruka

1. V souvislosti s takto poskytnutými obsahy a soubory ke stažení a v souvislosti s touto dohodou se neposkytují ani nepřebírají žádné záruky ani přísliby. Rovněž platí, že takto nemohou vzniknout ani žádné nároky ze záruky.

2. Jakékoli ručení společnosti Miele za správnost, úplnost, kvalitu a spolehlivost informací a za výsledky, kterých lze dosáhnout využíváním předmětných informací, je vyloučeno. Společnost Miele neručí za případné následné škody plynoucí z využívání stažených souborů, zejména pak za přerušení provozu, ušlý zisk, ztrátu informací a dat. Rozhodnutí o využívání softwaru v podobě stažených souborů poskytnutých společností Miele by měl uživatel přijmout jedině na základě dohody se společností Miele.

3. Bez ohledu na právní základ společnost Miele neručí za škody vzniklé z používání stažených souborů, nemožnosti používat stažené soubory, případných hardwarových nebo softwarových chyb nebo chybných nastavení systému u uživatele. Používání stažených souborů se děje na vlastní nebezpečí. Společnost Miele nepřebírá žádnou odpovědnost za software ani za informace, zejména ne za jejich použitelnost, správnost, úplnost a nepřítomnost virů.                      

4. Ručení společnosti Miele je dále vyloučeno u škod způsobených viry, trojskými koňmi, hoaxovými viry nebo srovnatelnými programy, částmi programů nebo kódy, které mohou způsobit podobné ovlivnění, poškození nebo zastavení systémů nebo jejich částí. Uživatel sám odpovídá za zavedení opatření na ochranu před viry a dalšími destruktivními daty.

5. Dále je vyloučeno ručení společnosti Miele za chybné přenášení dat zaslaných společnosti Miele, za manipulaci jiných osob s těmito daty, zejména za neoprávněný přístup k sítím a systémům společnosti Miele, pokud společnost Miele za takové přístupy neodpovídá.

6. Ručení zůstává v platnosti, pokud je ručení povinné ze zákona jako například v případech škod vzniklých na základě záměru, hrubé nedbalosti, záruk vlastností nebo z důvodu porušení podstatných smluvních povinností, při ohrožení života, při tělesné újmě nebo újmě na zdraví a také v případech ručení podle zákona o záruce za produkty. Náhrada škod z důvodu porušení podstatných smluvních povinností se však omezuje na předvídatelné škody typické pro tento druh smluv, pokud nedošlo ke škode záměrně nebo následkem hrubé nedbalosti. S tímto není spojeno obrácení důkazního břemena v neprospěch uživatele.

Prohlížení souborů PDF

K prohlížení PDF souborů je třeba program Adobe Acrobat Reader.

Prohlížení souborů CAD

Plánovací údaje umožňují jednoduché, rychlé a bezpečné plánování ve dvojrozměrném a částečně v trojrozměrném čelním pohledu a půdorysu. Data relevantní pro plánování, jako rozměry, body připojení a potřebné instalace v místě stavby, jsou uložena.

K prohlížení souborů CAD je zpravidla třeba speciální software. Data CAD od společnosti Miele se dávají k dispozici v různých formátech a jsou kompatibilní s běžnými programy CAD:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://cs.wikipedia.org/wiki/DWG

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Data výkresů strojů jsou případně označena způsoby ohřevu "EL" (elektricky), "D" (párou) nebo "G" (plynem). Doplňky "D", "S", "V" nebo "R" reprezentují nárys, bokorys, pohled zepředu nebo zezadu (v uvedeném pořadí).

Odpovědnost za správný výběr a následky z používání dat a zamýšlené nebo dosažené cíle nese příjemce. Záruka za škody nebo následné škody je vyloučena.

Ručení zůstává v platnosti, pokud je ručení povinné ze zákona jako například v případech škod vzniklých na základě záměru, hrubé nedbalosti, záruk vlastností nebo z důvodu porušení podstatných smluvních povinností, při ohrožení života, při tělesné újmě nebo újmě na zdraví a také v případech ručení podle zákona o záruce za produkty. Náhrada škod z důvodu porušení podstatných smluvních povinností se však omezuje na předvídatelné škody typické pro tento druh smluv, pokud nedošlo ke škode záměrně nebo následkem hrubé nedbalosti. S tímto není spojeno obrácení důkazního břemena v neprospěch uživatele.

V případě zpětných dotazů vám rádi poskytneme další informace.

 

Podmínky používání internetových stránek společnosti MIELE, spol. s r.o.

I. Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek společnosti MIELE, spol. s r. o. (dále jen „stránky“), třetími osobami (dále jen „podmínky“).

II. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek s adresou domovské stránky https://www.miele.cz je společnost MIELE, spol. s r. o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

III. Společnost MIELE, spol. s r. o., upozorňuje, že veškerý obsah stránek tvořící textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, kresby, grafiky, loga, ikony, obrázky, ukázky audio a video, fotografie, programy a technologie, jakožto i stránky jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu, podléhají autorskoprávní ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle dalších právních předpisů platných a účinných na území České republiky.

IV. Jakékoli užití stránek nebo jakékoli jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je vyjma případů uvedených v článku V. těchto podmínek bez souhlasu společnosti MIELE, spol. s r.o., zakázáno. Dále jsou bez souhlasu společnosti MIELE, spol. s r.o., zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek. Užití mimo osobní potřebu bez souhlasu společnosti MIELE, spol. s r.o., je neoprávněným zásahem do práv společnosti MIELE, spol. s r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek.

V. Společnost MIELE, spol. s r. o., tímto uděluje pouze novinářům souhlas s používáním tiskových zpráv umístěných a výslovně na těchto stránkách označených jako „tiskové zprávy“, a to výhradně za předpokladu, že
a) na veškerých použitých tiskových zprávách budou uvedeny tyto stránky jakožto zdroj pořízení těchto tiskových zpráv,
b) tiskové zprávy budou použity pouze a jen pro novinářské, informační a nekomerční účely,
c) v tiskových zprávách nebudou provedeny žádné změny a úpravy.

VI. „Tyto webové stránky obsahují propojení na webové stránky jiných subjektů (dále jen „Propojené stránky“). Společnost MIELE, spol. s r.o. prohlašuje, že v době vložení odkazu na Propojené stránky nebyl na těchto zjištěn nezákonný, chybný nebo neúplný obsah (dále jen „Závadný obsah“). Na aktuální a budoucí obsah Propojených stránek nemá společnost MIELE, spol. s r.o. žádný vliv a za jejich případný Závadný obsah a zejména za škody, které v důsledku Závadného obsahu vzniknou, nenese žádnou odpovědnost. Zřízení odkazů na Propojené stránky neznamená, že společnost MIELE, spol. s r.o. obsah Propojených stránek přijímá za vlastní. V případě, že je společnost MIELE, spol. s r.o. na Závadný obsah upozorněna nebo jej sama zjistí, odkazy na závadné Propojené stránky jiných subjektů maže neprodleně poté, co Závadný obsah zjistí.“

VII. Společnost MIELE, spol. s r. o., si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoli část obsahu stránek.

Webové stránky, Miele spol. s r.o.

Webové stránky Miele spol. s r.o. mohou obsahovat i odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Při každém prvním připojení je provedena kontrola stránky, na kterou vede odkaz, zda neobsahuje protiprávní obsah. Za obsah dodaný ostatními poskytovateli, který je dostupný na základě těchto odkazů, nenese Miele spol. s r.o. odpovědnost. Pokud Miele spol. s r.o. zjistí nebo bude upozorněna na to, že webová stránka obsahuje protiprávní obsah, bude odkaz co nejrychleji odstraněn.