Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop

 

MIELE, spol. s r. o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení

  1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícím Kupujícímu na základě objednávek Kupujícího učiněných prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách shop.miele.cz.

  1.2. Tyto OP upravují a platí pro veškeré dodávky Zboží, které je Prodávajícím dodáváno Kupujícímu na základě Smlouvy, pokud není v konkrétní Smlouvě výslovně a v písemné formě uvedeno něco jiného.

  1.3. Kupující uznává tyto OP jako závazné a bere na vědomí, že dle ustanovení § 1751 Občanského zákoníku jsou tyto OP nedílnou součástí každé Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím a platí v plném rozsahu, ledaže se Prodávající a Kupující písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání Smlouvy přednost před těmito OP.

  1.4. Tyto OP jsou platné od 25. 5. 2018. Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými OP se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných OP.

  1.5. Právní otázky neupravené těmito OP ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Kupujícího, který je spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Vymezení pojmů

  2.1. Prodávajícím se pro účely těchto OP rozumí společnost MIELE, spol. s r.o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

  2.2. „Kupujícím - spotřebitelem se pro účely těchto OP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Smlouvu.

  2.3. Kupujícím - podnikatelemse pro účely těchto OP rozumí podnikatel, který s Prodávajícím uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  2.4. Smlouvou se pro účely těchto OP rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem / Kupujícím – podnikatelem prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách shop.miele.cz.

  2.5. „Zbožím se pro účely těchto OP rozumí veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi na internetových stránkách shop.miele.cz.

  2.6. „Kupní cenouse pro účely těchto OP rozumí cena Zboží včetně všech daní a poplatků.

  2.7. E-shopem se pro účely těchto OP rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný na internetových stránkách shop.miele.cz.

 

 

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

  3.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující – spotřebitel / Kupující – podnikatel (společně dále jen jako „Kupující“) sám a tyto se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

  3.2. Veškerá prezentace Zboží umístěná na internetových stránkách E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

  3.3. Internetové stránky E-shopu obsahují informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, které jsou s výjimkou zjevné chyby závazné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení Zboží a nákladů spojených s platbou na dobírku. Cena Zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na internetových stránkách E-shopu. Internetové stránky E-shopu obsahují také informace o nákladech na doručení Zboží, které jsou účtovány nad rámec ceny Zboží.

  3.4. Grafické znázornění Zboží je pouze informativního a ilustrativního charakteru a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

  3.5. V rámci prodeje Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou.

  3.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku., ani se nezavázal k jejich dobrovolnému dodržování.

  3.7. Prodávající uzavřené Smlouvy ukládá a eviduje pouze v elektronické podobě ve formě potvrzení, které je Kupujícímu zasláno jako potvrzení Objednávky. Takto uložené Smlouvy nejsou Kupujícímu přístupné.

  3.8. V případě, že se Kupující domnívá, že jeho práva byla postupem Prodávajícího porušena, může se v zájmu mimosoudního řešení sporu se svou stížností obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@miele.cz. Kupující - spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát. Česká obchodní inspekce je zároveň orgánem státní správy, který kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou dostupné na jejích internetových stránkách www.coi.cz.

  3.9. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013, je Kupující - spotřebitel oprávněn využít k řešení svého sporu s Prodávajícím platformu Evropské Komise pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS. Kontaktním místem je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

 1. Uzavření Smlouvy

  4.1. Objednávky zboží Kupující uskutečňuje prostřednictvím E-shopu tak, že ze seznamu nabízeného Zboží vloží jím vybrané Zboží do nákupního košíku a podle jednotlivých kroků uvedených na internetových stránkách shop.miele.cz v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a Zboží závazně objedná. V Objednávce Kupující specifikuje adresu dodání a veškeré fakturační a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla. Kupující rovněž vyjádří souhlas s aktuálním zněním OP Prodávajícího. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Kupující má také možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ je Objednávka odeslána ke zpracování Prodávajícímu, přičemž po tomto okamžiku již není možné v Objednávce cokoliv měnit či doplňovat. Objednávka Kupujícího je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Prodávající za správné a pravdivé.

  4.2. Kupující odesláním Objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen úpadek ani nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, ani že si není vědom toho, že by měl závazky takového rozsahu, že by mu hrozilo zahájení insolvenčního řízení. Pro případ, že Kupující po uzavření Smlouvy zjistí, že by proti němu mohlo být zahájeno insolvenční řízení, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prodávajícímu. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas Prodávajícímu, že má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na případnou náhradu škody.

  4.3. Poté, co bude Objednávka Kupujícího se všemi náležitostmi odeslána dle ustanovení článku 4.1. těchto OP Prodávajícímu, zašle Kupujícímu formou elektronické komunikace na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení Objednávky (dále jen Potvrzení objednávky). K přijetí Objednávky, a tedy k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, dochází doručením tohoto Potvrzení objednávky Kupujícímu. Jediným jazykem, ve kterém je smlouvu možno uzavřít, je jazyk český. V případě, že zboží nebude skladem, bude Kupující informován o termínu dodání.

  4.4. Pokud se Prodávajícímu nepodaří doručit Kupujícímu Potvrzení objednávky způsobem uvedeným v článku 4.3. těchto OP, je oprávněn Objednávku bez náhrady zrušit. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen Kupujícího informovat.

  4.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Smlouva není uzavřena, pokud Objednávka není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných dluhů vůči Prodávajícímu.

  4.6. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy v případě, že se Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou Kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a k uzavření Smlouvy nedojde.

  4.7. Po doručení Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu není Kupující oprávněn Objednávku jednostranně zrušit a uzavřenou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen ve stanoveném termínu od Prodávajícího objednané Zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit za dodané Zboží sjednanou Kupní cenu.

  4.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo Objednávku nepotvrdit či od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že objednané Zboží bylo v E-shopu nabízeno za cenu zjevně nepřiměřenou, uveřejněnou v důsledku chyby interního informačního systému. Za zjevně nepřiměřenou cenu Zboží se pro účely těchto OP považuje cena, jejíž výše nedosahuje alespoň 80% obvyklé výrobcem doporučené prodejní ceny.

  4.9. Plnění, které je spolu s objednaným Zbožím Kupujícímu poskytnuto Prodávajícím v rámci Objednávky bezplatně, je ve smyslu Občanského zákoníku považováno za dar (dále jen „Dar“). Ani v případě, že je Dar poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli, nepodléhá ustanovením Občanského zákoníku upravujícím specifická práva spotřebitele. Darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího – spotřebitele odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů (viz. čl. 7 těchto OP), darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i Prodávajícím poskytnutý Dar.

 

 1. Kupní cena a platební podmínky

  5.1. Na základě specifikace Zboží v Objednávce je systémem E-shopu po kliknutí na tlačítko „Aktualizovat košík“ vypočtena výsledná Kupní cena.

  5.2. Kupní cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  - v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce, za platbu tímto způsobem jsou Prodávajícím účtovány Kupujícímu náklady Prodávajícího spojené s dobírkou, jejichž výše je uvedena v objednávkovém formuláři;

  - bezhotovostně platební kartou;

  - bankovním převodem – platba předem na zálohovou fakturu.

  5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat jistotu dle čl. 5., odst. 5.5. těchto OP.

  5.4. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření Smlouvy; při prodlení s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit.

  5.5. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím.

  5.6. Získá-li Prodávající po uzavření Smlouvy poznatky o podstatném zhoršení finančních poměrů Kupujícího, které mohou ohrozit jeho nárok na úhradu Kupní ceny, může Prodávající až do doby svého plnění požadovat poskytnutí vhodné jistoty ve lhůtě pro tento účel Prodávajícím Kupujícímu písemně stanovené a poskytnuté nebo může Prodávající požadovat po Kupujícím úhradu Kupní ceny splatnou před dodáním Zboží. Nedostojí-li Kupující oprávněné žádosti Prodávajícího vůbec, řádně nebo včas, může Prodávající bez dalšího odstoupit od Smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody. Kupující nemá v takovém případě nárok na náhradu škody.

  5.7. Započtení oproti splatným pohledávkám Prodávajícího jsou dovoleny jen v případě pohledávek Kupujícího, které jsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím obecného nebo rozhodčího soudu či rozhodce. 

 

 1. Dodání Zboží

  6.1. Prodávající zajišťuje dodání Zboží prostřednictvím smluvní přepravní společnosti za jednotnou cenu dle aktuálního platného ceníku Prodávajícím zvoleného přepravce. Cena dopravy je Kupujícímu vždy zobrazena v sekci „Nákupní košík“ poté, co je do něj Zboží  Zákazníkem vloženo. Prodávající zajišťuje dodání Zboží Kupujícímu pouze na adresy nacházející se na území České republiky. Standardní dodací lhůta Zboží je 5 (slovy: pět) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

  6.2. Zboží je Kupujícímu – podnikateli odevzdáno okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě. Předáním Zboží prvnímu dopravci na Kupujícího - podnikatele přechází nebezpečí škody na věci.

  6.3. Kupujícímu – spotřebiteli je Zboží Prodávajícím odevzdáno jeho skutečným předáním dopravcem a nebezpečí škody na věci na Kupujícího – spotřebitele přechází převzetím věci. To neplatí v případě, že Kupující - spotřebitel na základě dohody s Prodávajícím zvolí jiného, než Prodávajícím nabízeného dopravce. V takovém případě se přechod nebezpečí na věci a okamžik odevzdání Zboží řídí ustanovením čl. 6, odst. 6.2. těchto OP i pro Kupujícího – spotřebitele.

  6.4. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky Zboží a Kupující je povinen tyto dílčí dodávky přijmout.

  6.5. Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží, jakož i počet balíků a neporušenost pásky podle přiloženého přepravního listu a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně dopravci oznámit a učinit o nich s dopravcem zápis. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od dopravce převzít. V takovém případě je Kupující povinen o důvodech odmítnutí učinit s dopravcem záznam a je – li to možné, pořídit fotografie porušené zásilky. Kupující je rovněž povinen oznámit Prodávajícímu poškození či jiné vady Zboží při doručení bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztratí nárok na uplatnění práva z vadného plnění.

  6.6. Pokud Kupující nepřevezme dle Smlouvy připravené Zboží na smluvně dohodnutém místě a v smluvně dohodnutém čase, je se splněním svého závazku převzít Zboží v prodlení. Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat splnění Smlouvy nebo Kupujícímu stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy z důvodu porušení povinností Kupujícího je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 1 týdne od písemné výzvy smluvní pokutu, která se skládá z nákladů Prodávajícího vynaložených na realizaci zakázky a 10% z ceny zakázky s DPH jako náhrady za obvyklý ušlý zisk Prodávajícího. Právo Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčeno. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává. Prodávajícímu dále vzniká právo Zboží uskladnit nebo zajistit jeho uskladnění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Kupujícího. Pokud vzniknou Prodávajícímu z tohoto titulu i další náklady či škody, zavazuje se Kupující tyto další náklady či škody k výzvě Prodávajícího uhradit. Ustanovení § 2126 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

  6.7. Vlastnictví ke Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Kupujícího teprve okamžikem zaplacení jeho úplné Kupní ceny dle Smlouvy a převzetím Zboží Kupujícím.
   
 2. Právo Kupujícího – spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

  7.1. Kupující – spotřebitel má v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od Smlouvy odstoupit. Lhůta dle předchozí věty běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím – spotřebitelem a u Zboží, které je dodáno v několika částech ode dne převzetí poslední dodávky části Zboží. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, je – li odstoupení od Smlouvy odesláno Kupujícím – spotřebitelem Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

  7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Kupující – spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy povinen informovat Prodávajícího na adrese MIELE, spol. s r.o., Spielberk Office Centre, Holandská 4, 639 00 Brno nebo e-mailu: info@miele.cz formou jednostranného právního jednání. Kupující – spotřebitel může k odstoupení od Smlouvy využít také vzorový formulář dostupný zde.

  7.3. V případě, že Kupující – spotřebitel využije svého práva od Smlouvy odstoupit, je Prodávající povinen mu nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něj přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než bude Zboží Prodávajícímu vráceno, případně dříve, než Kupující – spotřebitel prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

  7.4. Neurčí – li Kupující – spotřebitel jinak, vrátí mu Prodávající přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od Kupujícího – spotřebitele přijal. V případě, že Kupující – spotřebitel hradil Kupní cenu dobírkou, budou mu peněžní prostředky vráceny dle jeho výběru buď odesláním peněz poštovní poukázkou na jeho adresu či převodem na bankovní účet. V případě, že při odstoupení od Smlouvy Kupující – spotřebitel neuvede způsob, jakým požaduje vrátit uhrazené peněžní prostředky, platí, že zvolil možnost vrácení poštovní poukázkou. 

  7.5. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Kupující – spotřebitel. V případě, že s ohledem na svou povahu nemůže být Zboží vráceno Prodávajícímu obvyklou poštovní cestou, zajistí vrácení Zboží na náklady Kupujícího – spotřebitele Prodávající, a to za cenu dle aktuálního platného ceníku dostupného na internetových stránkách E-shopu Prodávajícího.

  7.6. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Aby se Kupující - spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn při koupi Zboží v obchodě.  V případě snížení hodnoty Zboží jeho používáním ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu – spotřebiteli kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením Zboží nebo navrácením Zboží v nekompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží na vrácenou Kupní cenu.

  7.7. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Smlouvy nese po dobu od převzetí Zboží od dopravce do doby, než bude Zboží převzato Prodávajícím zpět, nebezpečí škody na Zboží Kupující – spotřebitel.

  7.8. V případě, že byl Kupujícímu – spotřebiteli spolu se Zbožím poskytnut Prodávajícím také Dar, je Kupující – spotřebitel povinen v případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku OP vrátit tento Dar spolu se Zbožím, ohledně kterého od Smlouvy odstoupil.  Nebude – li Dar vrácen zpět, bude jeho hodnota chápána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího – spotřebitele. Není-li vydání Daru možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu Ceny Daru v obvyklé výši.

  7.9. Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Prodávající plní vadně v případě, že Zboží není Kupujícímu odevzdáno v množství, jakosti a provedení ujednaném ve Smlouvě (dále jen Vada Zboží). Za Vadu Zboží se považuje také plnění jiné věci a vady v dokladech.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době převzetí Zboží:

 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla - li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


8.3.  Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí; tato lhůta se nepoužije:

 1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy Zboží.

V případě koupě použitého Zboží je Kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady Zboží v době 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne jeho převzetí. 


8.4. V případě Kupujícího – spotřebitele se má za to, že projeví-li se Vada Zboží v průběhu prvních 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží, bylo Zboží vadné již při převzetí Kupujícím – spotřebitelem.


8.5. Kupující – podnikatel je oprávněn vytknout Vadu Zboží Prodávajícímu ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží.


8.6. Podmínky uplatnění nároku z Vad Zboží a postup pro uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád, který je dostupný zde.

 

9. Záruka za jakost

9.1. Prodávající se zavazuje, že jím prodávané Zboží bude způsobilé k použití a zachová si své obvyklé vlastnosti, a to po dobu 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců v případě, že je Zboží zakoupeno Kupujícím – spotřebitelem, a po dobu 12 (slovy: dvanácti) měsíců v případě, že je Zboží zakoupeno Kupujícím – podnikatelem (dále jen „Záruka za jakost“).


9.2. Záruční doba uvedená v čl. 9., odst. 9.1. těchto OP počíná běžet ode dne odevzdání Zboží Kupujícímu. Má – li Zboží uvést do provozu subjekt odlišný od Prodávajícího, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.


9.3. Podmínky Záruky za jakost a postup pro uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád, který je dostupný zde. Podmínky prodloužené záruky za jakost jsou upraveny v dokumentu „Podmínky platnosti a užití Miele Servis Certifikátu“, které jsou dostupné zde.

 

10. Ostatní

10.1. Prodávající a Kupující sjednávají v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku promlčecí lhůtu v délce 4 let.

10.2. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

10.3. Strany se mohou odchýlit od těchto OP pouze na základě písemné, vzájemně odsouhlasené změny podepsané oběma stranami.

10.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto OP nebo Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

10.5. Kupující bere na vědomí, že zásady zpracování osobních údajů Prodávajícího jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na webové stránce Prodávajícího zde.

10.6. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího  https://www.miele.cz/domacnost/kontakt-45.htm.

 

V Brně dne 25.5.2018

Záruční podmínky a reklamační řád

Záruční podmínky a reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Záruční podmínky a reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravují společná pravidla
a podmínky pro uplatnění nároků Zákazníka z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží a nároků Zákazníka ze záruky za jakost Zboží, kterou Prodávající poskytuje (dále jen „Reklamace“).

1.2. Tímto Reklamačním řádem se řídí veškeré Reklamace Zboží, které bylo zakoupeno výhradně
u Prodávajícího na území České republiky v jeho prodejně, prostřednictvím E-shopu či na základě nabídky učiněné mimo prostory obvyklé k podnikání Prodávajícího, a dále Cizí reklamace výrobků značky MIELE nacházejících se na území České republiky, které byly zakoupeny u autorizovaného distributora v České republice či v některém z členských států Evropské unie, Norsku či Švýcarsku
a Prodávající Reklamaci na základě dohody s vlastníkem výrobku či dle § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) přijal k vyřízení.

1.3. Zákazník uznává tento Reklamační řád jako závazný a bere na vědomí, že je nedílnou součástí každé Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem a platí v plném rozsahu, ledaže se Prodávající
a Zákazník písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání Smlouvy před tímto Reklamačním řádem přednost.  

1.4. Tento Reklamační řád je platný od 1. 8. 2016. Prodávající je oprávněn tento Reklamační řád jednostranně změnit či zrušit. Změněným Reklamačním řádem se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněného Reklamačního řádu.   

1.5. Právní otázky neupravené tímto Reklamačním řádem ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Zákazníka, který je spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).  

 

2. Vymezení pojmů

2.1. „Prodávajícím“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí společnost MIELE, spol. s r.o., IČ: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2.2. „Zákazníkem“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí každá osoba, a to jak fyzická, tak právnická, která si u Prodávajícího na území České republiky zakoupila Zboží, které je předmětem Reklamace (dále jen „Předmět reklamace“ nebo „Zboží“).

2.3.  „Smlouvou“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem, na jejímž základě byl Prodávajícím Zákazníkovi dodán Předmět reklamace.

2.4. „Závadou“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí jakákoliv porucha či vada Předmětu reklamace, kterou Zákazník Prodávajícímu vytýká.  

2.5. „Kupní cenou“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí cena Předmětu reklamace včetně všech daní a poplatků.

2.6. „E-shopem“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný na internetových stránkách shop.miele.cz.

2.7. Cizí reklamací“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí Prodávajícím přijatá reklamace výrobku značky MIELE, zakoupeného u jiného autorizovaného distributora, než je Prodávající, a to jak na území České republiky, tak v některém z členských států Evropské unie, Norsku či Švýcarsku (dále jen „Distributor“).

 

3. Uplatnění Reklamace

3.1. Zákazník je povinen uplatnit Reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění Závady, a to na telefonní lince 800 MIELE1 (800 643 531). Zákazník je povinen sdělit Prodávajícímu veškeré relevantní údaje týkající se jím zjištěné Závady a její popis tak, aby mohla být Reklamace pracovníkem Prodávajícího posouzena.

3.2. Zjevné Závady musí být Zákazníkem oznámeny nejpozději do 5 (slovy:pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí Zboží. Pozdější oznámení zjevných Závad Zboží nebude Prodávajícím uznáno.

3.3. Prodávající vyšle na Zákazníkem sdělenou adresu technika, který Předmět reklamace zkontroluje, stanoví příčinu Závady a v případě, že zjistí, že se jedná o Závadu, kterou lze odstranit v rámci Reklamace, tuto Závadu bezplatně odstraní. V případě, že Závadu není možné odstranit bezprostředně při jejím zjištění technikem, bude Zákazník o termínu odstranění Závady informován telefonicky neprodleně poté, jakmile bude tento Prodávajícím stanoven. O kontrole Předmětu reklamace technikem Prodávajícího je tento povinen sepsat se Zákazníkem servisní výkaz, ve kterém bude uvedeno datum uplatnění Reklamace u Prodávajícího, co je obsahem Reklamace, servisním technikem zjištěná Závada Předmětu reklamace a Zákazníkem požadovaný způsob vyřízení Reklamace. Jakmile je Závada technikem odstraněna, je tento povinen Zákazníkovi dále potvrdit datum a způsob vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

3.4. Zákazník je rovněž oprávněn Předmět reklamace zaslat Prodávajícímu na adresu MIELE, spol. s r.o., Vlastimila Pecha 14, 618 00 Brno, příp. na pobočku Prodávajícího na adrese Miele Experience Center, Ke Štvanici 3, 180 00 Praha 8. Předmět reklamace musí být důkladně zabezpečen tak, aby při jeho přepravě nedošlo k jeho poškození či znehodnocení, a zásilka s Předmětem reklamace musí být viditelně označena nápisem "REKLAMACE". Spolu s Předmětem reklamace je Zákazník povinen zaslat Prodávajícímu také veškeré dodané příslušenství, kopii dokladu o koupi Předmětu reklamace, podrobný popis Závady a své kontaktní údaje. Zákazník je rovněž povinen uvést způsob, jakým požaduje Reklamaci vyřídit. V případě, že byl Předmět reklamce  v minulosti již reklamován, zašle Zákazník Prodávajícímu také kopii dokladu o předchozím způsobu vyřízení Reklamace.

3.5. Jakmile Prodávající Reklamaci Zákazníka obdrží, je povinen jej o této skutečnosti písemně informovat a zaslat mu písemné potvrzení o tom, kdy Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, Zákazníkem požadovaný způsob vyřízení Reklamace a způsob jakým bude Zákazník informován o jejím vyřízení. Prodávající je rovněž povinen Zákazníkovi písemně potvrdit způsob vyřízení Reklamace a dobu jejího trvání.

3.6. Předmět reklamace bude Prodávajícím testován pouze na Závadu uvedenou Zákazníkem.

 

4. Odmítnutí Reklamace Prodávajícím

4.1. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení Zboží.

4.2. Zákazník není oprávněn reklamovat Závady:

 • o kterých před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Smlouvy musel vědět;
 • které sám způsobil, resp. je způsobily osoby, za které Zákazník odpovídá nebo osoby, které byly Zákazníkem pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti se Smlouvou;
 • které byly způsobeny chybným nebo nevhodným zacházením v rozporu s návodem k použití, nevhodným skladováním, nadměrným zatížením, přirozeným opotřebením nebo z důvodu vlivů vyvolaných vyšší mocí či přírodními živly;
 • Zboží, které již bylo Zákazníkem užito, kdy je sporné, zdali Závada mohla vzniknout nesprávným užitím Zboží nebo jinak;
 • vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení či nesprávného spotřebního materiálu;
 • vzniklé mechanickým poškozením Zboží;
 • způsobené elektrickým přepětím v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje);
 • vzniklé používáním Zboží v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno;
 • vzniklé v důsledku neodborné instalace, zacházení, obsluhy, nebo zanedbáním péče o Zboží;
 • vzniklé nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 • vzniklé provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
 • vzniklé úpravami provedenými Zákazníkem (nátěry, ohýbání apod.);
 • v případě, že při předchozí opravě nebo změně Předmětu reklamace byly použity jiné než originální náhradní díly Prodávajícího a příslušenství, které nebylo Prodávajícím odsouhlaseno;
 • které vznikly používáním Předmětu reklamace k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

 

4.3. Prodávající má právo odmítnout přijetí Zboží k Reklamaci v případech, kdy Předmět reklamace anebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nejsou ve stavu, který je v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

4.4. Prodávající má dále právo odmítnout přijetí Zboží k Reklamaci v případě, že je Předmět reklamace předán Prodávajícímu nekompletní a bez veškerého dodaného příslušenství a Prodávajícím požadované dokumentace.

4.5. Veškeré reklamační nároky Zákazníka rovněž zanikají v okamžiku, kdy dojde bez předešlého souhlasu Prodávajícího ke změnám nebo jiným zásahům na Předmětu reklamace.

 

5. Vyřízení reklamace

5.1. Je – li Závada Zboží podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo:

a)            na odstranění Závady dodáním nové věci bez Závady nebo dodáním chybějící věci,

b)            na odstranění Závady opravou věci,

c)            na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

d)            odstoupit od Smlouvy.

5.2. Je – li Závada nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na její odstranění, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Neodstraní – li Prodávající Závadu včas nebo Závadu odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

5.3. Zákazník, který Předmět reklamace zakoupil jako spotřebitel (dále jen „Zákazník-spotřebitel“), má dále v případě, že dodané Zboží není při převzetí v souladu s § 2161 Občanského zákoníku, právo požadovat i dodání nového Zboží bez Závad, pokud to není vzhledem k povaze Závady nepřiměřené. Pokud se ale Závada týká pouze součásti věci, může Zákazník – spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze Závady neúměrné, zejména lze-li Závadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník – spotřebitel právo na bezplatné odstranění Závady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu jeho součásti má Zákazník – spotřebitel i v případě odstranitelné Závady Zboží, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt Závady Předmětu reklamace po opravě nebo pro větší počet Závad. V takovém případě má Zákazník – spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník – spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez Závad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Závadného Zboží, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Zákazník – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez Závad, vyměnit jeho součást nebo je opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi - spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.4. Je – li Předmětem reklamace Zboží prodávané za nižší cenu či je – li Předmětem reklamace věc použitá, má Zákazník místo práva na výměnu Zboží nárok na přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

5.5. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení Závady Zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení Závady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu Závady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající Závady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že Závady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění Závady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí – li si Zákazník své právo dle tohoto odstavce Reklamačního řádu včas, má pouze práva stanovená tímto Reklamačním řádem při existenci Závady, která zakládá nepodstatné porušení Smlouvy. 

5.6. Prodávající je povinen o Reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení Závady.

5.7. Reklamace včetně odstranění Závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5.8. V případě oprávněné Reklamace má Zákazník právo na náhradu nákladů spojených s Reklamací.

5.9. Lhůta pro vyřízení Reklamace neběží v případě, že Prodávající neobdržel spolu s Předmětem reklamace veškeré požadované příslušenství a doklady.

5.10. Po vyřízení Reklamace Prodávající upozorní Zákazníka na její vyřízení telefonicky, případně e-mailem. Pokud byl Předmět reklamace zaslán Zákazníkem Prodávajícímu přepravní službou, bude po vyřízení Reklamace na náklady Prodávajícího zaslán zpět na adresu Zákazníka.

5.11. Zákazník je povinen převzít si Předmět reklamace do 30 dnů ode dne, kdy měla být Reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či Zboží svépomocně na účet Zákazníka prodat.

6. Vyřízení Cizí reklamace

6.1 Prodávající není povinen Cizí reklamaci přijmout k vyřízení; to neplatí, byl – li Prodávající v souladu s § 2172 Občanského zákoníku uveden Distributorem jako subjekt určený k opravě vadného výrobku.

6.2 Vlastník výrobku uplatňující u Prodávajícího Cizí reklamaci má vůči Prodávajícímu nárok pouze na odstranění Závady opravou výrobku. Prodávající v takovém případě posuzuje oprávněnost Cizí reklamace dle pravidel uvedených v tomto Reklamačním řádu, nepřihlíží přitom k bonusům a prodloužením záruk poskytnutých Distributorem. V případě, že vlastník výrobku požaduje vyřízení Cizí reklamace výrobku zakoupeného u zahraničního Distributora v některém ze členských států Evropské unie, Norsku či Švýcarsku, posuzuje se oprávněnost Cizí reklamace dle právního řádu České republiky a tohoto Reklamačního řádu.

6.3 V případě, že vlastník výrobku uplatňující Cizí reklamaci požaduje její vyřízení jinak, než odstraněním Závady, případně Prodávající zjistí, že Závadu není možné odstranit opravou vadného výrobku, anebo Prodávající odmítne Cizí reklamaci uznat, je vlastník vadného výrobku povinen obrátit se svým nárokem přímo na Distributora.

6.4  Práva a povinnosti stanovená tímto Reklamačním řádem pro Zákazníka platí pro vlastníka zboží uplatňujícího Cizí reklamaci přiměřeně. 

 

 

Certifikát Prodloužené záruky

Smluvní podmínky Prodloužené záruky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky platnosti a užití certifikátu (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky prodloužené záruky za jakost, kterou Zákazníkům poskytuje společnost Miele, spol. s r. o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2. Vymezení pojmů

2.1 „Prodávajícím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Miele, spol. s r. o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2.2 „Autorizovaným prodejcem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí Prodávajícím schválený prodejce Zboží, který je na území České republiky oprávněn Zboží Zákazníkům nabízet ke koupi a jenž je zároveň uveden v seznamu Autorizovaných prodejců dostupném na internetových stránkách www.miele.cz.

2.3 „Zákazníkem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí každá osoba, a to jak fyzická, tak právnická, která si mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání u Prodávajícího, nebo u Autorizovaného prodejce na území České republiky zakoupila Zboží.

2.4 „Zbožím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí veškeré přístroje a výrobky, které Prodávající či Autorizovaný prodejce nabízí k prodeji.

2.5 „Smlouvou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem, či Autorizovaným prodejcem a Zákazníkem, na jejímž základě bylo Prodávajícím Zákazníkovi dodáno Zboží.

2.6 „Závadou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv vada Zboží, kterou Zákazník Prodávajícímu vytýká.

2.7 „Kupní cenou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí cena Zboží včetně všech daní a poplatků.

3. Trvání a zahájení záruky

3.1 Prodávající poskytuje záruku po dobu 2 let od data nákupu Zboží. Prodloužená záruka za jakost (dále jen „Prodloužená záruka“) se uplatní na vybrané Zboží Prodávajícího, které je dle technické specifikace a návodu k obsluze určeno k používání v domácnosti. Prodlouženou záruku dle těchto Podmínek nelze sjednat pro Zboží, které je určeno k jinému účelu, než je používání v domácnosti, pro Zboží, které je prodáváno jako použité či je prodáváno v rámci výprodejové akce. Prodlouženou záruku dále nelze sjednat pro vysavače, žehlicí systém FashionMaster, vestavěné či volně stojící kávovary, přístroje Ranges, přístroje MasterCool a přístroje Miele Professional. Poskytnutí Prodloužené záruky je zpoplatněno, cena služby je uvedena na internetových stránkách www.miele.cz.

3.2 V případě, že Prodávající poskytne Prodlouženou záruku a Zákazník splní níže v těchto Podmínkách stanovené podmínky, prodlužuje se doba, po kterou Prodávající odpovídá za jakost zboží, podle typu sjednané Prodloužené záruky o dobu 3 (slovy: tří) let, resp. 8 (slovy: osmi) let, tj. Prodávající odpovídá za jakost zboží v celkové délce trvání 5 (slovy: pěti), resp. 10 (slovy: deseti) let u Zboží zakoupeného Zákazníkem, který uzavřel Smlouvu jako spotřebitel.

3.3 Zákazník, který k zakoupenému Zboží využije i službu Prodloužené záruky, obdrží po registraci v databázi Prodávajícího dle čl. 4., odst. 4.5. těchto Podmínek certifikát, který je potvrzením Prodloužené záruky, a ve kterém je vyznačena doba platnosti Prodloužené záruky. Počátek doby, po kterou je Prodloužená záruka platná, není určen dnem registrace Prodloužené záruky, ale je vždy určen dnem počátku běhu standardní záruční doby, tj. dnem ode vzdání Zboží Kupujícímu, případně dnem uvedení Zboží do provozu – v takovém případě je Zákazník povinen předložit doklad potvrzující den uvedení Zboží do provozu a nepředloží-li jej, je počátek běhu standardní záruční doby určen dnem odevzdání Zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se neužije a nahrazuje se pravidlem, které stanovuje, že při jakémkoliv rozporu v prohlášeních Prodávajícího či Autorizovaného prodejce s těmito Podmínkami, platí záruční doba uvedená v těchto Podmínkách.

3.4 Při zakoupení služby Prodloužené záruky platí aktuální ceny uvedené v ceníku platném v době jejího zakoupení, který je k dispozici na internetových stránkách www.miele.cz.

3.5 Veškeré ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty.

4. Podmínky pro Prodlouženou záruku

4.1 Zboží bylo zakoupeno u Autorizovaného prodejce nebo přímo u Prodávajícího ve státě EU, Švýcarsku nebo Norsku. Služby, na něž se Prodloužená záruka vztahuje, budou poskytovány pouze v rámci EU, Švýcarska a Norska. 

4.2 Prodloužená záruka je platná pouze pro jedno Zboží Prodávajícího, ke kterému byla Zákazníkem zakoupena, a není přenosná na jiné Zboží Prodávajícího s výjimkou odst. 5.5 těchto Podmínek. 

4.3 K získání Prodloužené záruky je Zákazník povinen přihlásit se prostřednictvím předepsaného formuláře, který je dostupný na internetových stránkách www.miele.cz, případně u Autorizovaného prodejce. Přihlášení lze standardně provést ve lhůtě 1 roku ode dne zakoupení Zboží; v případě využití Akce se tato lhůta zkracuje na 1 měsíc ode dne zakoupení Zboží. 

4.4 Zákazník je povinen na žádost technika servisní služby Prodávajícího předložit doklad o koupi Zboží a certifikát Prodloužené záruky, který bude obsahovat jméno a adresu Zákazníka.

4.5 Zboží, na něž se Prodloužená záruka vztahuje, je určeno pouze pro nekomerční použití. 

5. Obsah a rozsah Prodloužené záruky

5.1 Prodávající se zavazuje odstranit Závady Zboží v přiměřené lhůtě opravou nebo výměnou poškozených dílů Zboží. Veškeré náklady spojené s odstraněním Závad hradí Prodávající. Původní díly a Zboží, které Prodávající v rámci plnění z Prodloužené záruky vyměnil, přechází do vlastnictví Prodávajícího.

5.2 Plnění v rámci Prodloužené záruky smí provádět výlučně servisní služba Prodávajícího. Kontaktní údaje pro objednání servisní služby Prodávajícího jsou uvedeny na internetových stránkách www.miele.cz.

5.3 V případě, že je Prodávajícím na adresu Zákazníka vyslán servisní technik a tento nezjistí žádnou Závadu, na jejíž odstranění se Prodloužená záruka vztahuje, je Zákazník povinen uhradit náklady na výjezd technika a odměnu ve výši jeho pracovního paušálu dle aktuálně platných tarifů Prodávajícího dostupných na internetových stránkách www.miele.cz. V případě, že je vadné Zboží Zákazníkem Prodávajícímu na jeho adresu, či adresu jeho provozovny zasláno a Prodávající nezjistí žádnou Závadu, na jejíž odstranění se Prodloužená záruka vztahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv z Prodloužené záruky a náklady na doručení Zboží zpět na adresu Zákazníka nese Zákazník. V takovém případě bude Zboží zasláno Zákazníkovi zpět na jeho adresu na dobírku, kdy k úhradě dobírkou bude určena cena poštovného a cena dobírky, kterou Prodávající dopravci uhradil. Ustanovení čl. 5., odst. 5.11. Reklamačního řádu Prodávajícího, který je dostupný na internetových stránkách www.miele.cz, platí obdobně. 

5.4 V případě, že by oprava Zboží byla nehospodárná nebo nemožná, vyhrazuje si Prodávající právo namísto opravy Závady:
a) poskytnout Zákazníkovi stejné nebo ekvivalentní Zboží; nebo
b) vrátit Zákazníkovi Kupní cenu Zboží sníženou o částku odpovídající opotřebení a stáří Zboží (dále jen „Poměrná část kupní ceny“). Konečnou částku, která bude Zákazníkovi vyplacena, určuje Prodávající.

5.5 Pokud Prodávající uhradí Zákazníkovi Kupní cenu dle odst. 5.4, písm. 5.4.b), pozbývá Prodloužená záruka platnosti. V případě poskytnutí stejného, nebo ekvivalentního Zboží bude zbývající doba Prodloužené záruky převedena na vyměněné Zboží. U ekvivalentního Zboží nelze zaručit adekvátní propojení (konektivitu) s jinými spotřebiči, anebo stávajícím domácím systémem Zákazníka.

5.6 Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním Prodloužené záruky, vyjma případů, kdy škoda vznikla úmyslným jednáním nebo hrubě nedbalostním jednáním Prodávajícího.

5.7 Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství Zboží ani na materiál, který podléhá rychlému opotřebení.

5.8 V případě, že je zboží Zákazníkem reklamováno v rámci Prodloužené záruky, určuje způsob vyřízení reklamace Prodávající. Zákazník není oprávněn odmítnout odstranění Závady opravou a požadovat okamžité vrácení Poměrné části kupní ceny.

6. Omezení Prodloužené záruky

6.1 Prodloužená záruka se nevztahuje na Závady, pokud
a) vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži,
b) byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií,
c) byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu než je Česká republika,
d) byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy,
e) byly na přístroji provedeny opravy nebo změny neautorizovanými servisními službami,
f) byly při předchozí opravě nebo změně přístroje použity jiné než originální náhradní díly Prodávajícího a příslušenství, které nebylo Prodávajícím odsouhlaseno,
g) se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou,
h) vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze,
i) byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze,
j) vznikly používáním přístroje k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

6.2 Pokud bylo Zboží zakoupeno v jiném členské státě EU, než je Česká republika, ve Švýcarsku nebo Norsku, může být omezeno jeho použití z důvodu odlišných technických specifikací.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající je oprávněn veškeré osobní údaje zpracovávat za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Zpracování osobních údajů pro účely Prodloužené záruky
7.2 Zákazník bere na vědomí, že Prodávající, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka pro účely Prodloužené záruky v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři pro Certifikát Prodloužené záruky. Prodávající je oprávněn tyto údaje zpracovávat automatizovaně i manuálně, a to pro účely plnění smlouvy se Zákazníkem.

7.3 Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu pro účely prodloužené záruky a 5 let od ukončení smluvního vztahu.

7.4 Osobní údaje Zákazníka nejsou pro účely Prodloužené záruky předávány třetím stranám.

Zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a/nebo služeb
7.5 Zákazník bere na vědomí, že podrobnosti elektronického kontaktu (elektronickou adresu a telefonní číslo) lze ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, využít za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Prodávajícího či služeb obdobných těm, které již Prodávající Zákazníkovi poskytl. Podrobnosti elektronického kontaktu dle předchozí věty může Prodávající využít pro zaslání obchodních sdělení dle předchozí věty, pokud Zákazník  toho využití již při podpisu Smlouvy nebo poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu neodmítl. Zákazník má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení kontaktováním Prodávajícího na adrese Miele, spol. s r. o., Spielberk Office Centre, Holandská 4, 639 00 Brno.

7.6 Osobní údaje Zákazníka nejsou pro účely nabízení obchodu a služeb předávány třetím stranám.

Práva Zákazníka ve vztahu k osobním údajům
7.7 Zákazník má právo požádat Prodávajícího o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně veškerých dostupných informací o zdrojích
zpracovávaných osobních údajů, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Požádá-li Zákazník o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu (do 24. 5. 2018 za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace) předá.

7.8 Zákazník má právo požádat Prodávajícího o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.

7.9 Dále má Zákazník právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, dále má právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů dle podmínek stanovených Nařízením. Zákazník má také právo vznést námitku, po níž Prodávající zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

7.10 Současně má Zákazník právo obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7.11 Bližší informace o zpracování osobních údajů Prodávajícímu jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na webové stránce https://shop.miele.cz-privacypolicy

8. Platnost a ukončení Prodloužené záruky

8.1 Prodloužená záruka o dobu 3 let, nebo 8 let trvá pouze po dobu uvedenou na certifikátu Prodloužené záruky. Dobu platnosti nelze prodloužit.

8.2 Doba trvání Prodloužené záruky se neprodlužuje o dobu, po kterou je Zboží opravováno.

9. Právo na odstoupení

9.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od sjednané Prodloužené záruky do 14 dnů ode dne jejího zakoupení, a to bez uvedení důvodu. Zákazník je povinen o svém rozhodnutí o odstoupení písemně informovat Prodávajícího jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). K odstoupení může Zákazník využít formulář dostupný na internetových stránkách www.miele.cz.

9.2 Sdělení o uplatnění práva na odstoupení je možné zaslat kdykoli před uplynutím lhůty pro odstoupení.

9.3 V případě odstoupení od smlouvy budou Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o jeho rozhodnutí o odstoupení, vráceny všechny platby, které Prodávající od Zákazníka v souvislosti s Prodlouženou zárukou obdržel. Pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, provede Prodávající refundaci prostřednictvím stejných platebních prostředků, jaké Zákazník použil při původní transakci; v souvislosti s refundací Zákazníkovi nevzniknou žádné poplatky.


V Brně dne 1. 2. 2020

 

Podmínky záruky proti škodám způsobeným vodou

Podmínky záruky proti škodám způsobeným vodou

Miele poskytuje kupujícímu – navíc k zákonným a smluvním právům, která má vůči prodávajícímu a Miele, a aniž je omezuje – bezplatně nárok podle ustanovení následujících podmínek záruky proti škodám způsobeným vodou pro nové přístroje pro domácnost se systémem ochrany proti nežádoucímu úniku vody (v dalším: „přístroj/e“):

I. Doba trvání a začátek záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Záruka proti škodám způsobeným vodou se poskytuje na dobu 20 roků při používání přístroje ke stanovenému účelu.
2. Záruční doba začíná běžet od data pokladního dokladu o koupi přístroje.
Záruční servis nezpůsobí prodloužení záruční doby proti škodám způsobeným vodou.

II. Předpoklady záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Přístroj byl zakoupen přes autorizovaný specializovaný obchod oprávněný prodávat přístroje Miele nebo přímo
přes Miele a je umístěn v soukromé domácnosti.
2. Pro uplatnění této záruky je nutno předložit záruční list (pokladní doklad).
3. Předpokladem je odborná instalace přístroje technikem vyškoleným společností Miele a pověřeným pro tyto
servisní práce.

III. Obsah a rozsah záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Miele poskytne kupujícímu peněžní náhradu za věcné škody, které mu vzniknou jako přímý následek závady na systému ochrany proti nežádoucímu úniku vody přístroje. Výše náhrady škody se řídí aktuální časovou hodnotou poškozených věcí v okamžiku vzniku škody.
2. Náhrada škody, kterou musí Miele poskytnout v rámci záruky proti škodám způsobeným vodou, se omezuje na částku 15.000,00 EURO (částka v CZK bude na EURO přepočtena dle kurzu platného v den vzniku škody) pro každou škodní událost.
3. Záruka proti škodám způsobeným vodou nezahrnuje žádné další nároky vůči Miele nad její rámec stanovený
těmito podmínkami.

IV. Omezení záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Záruka proti škodám způsobeným vodou nezahrnuje škody na systému ochrany proti nežádoucímu úniku vody a samotném přístroji.
2. Záruka se nevztahuje na škody, jejichž příčinou je/jsou:
a. Chybné umístění nebo instalace, např. nedodržení platných bezpečnostních předpisů nebo písemných
návodů k obsluze, instalaci a montáži.
b. Použití odporující stanovenému účelu jakož i neodborné použití nebo namáhání, jako např. použití
nevhodných mycích/oplachovacích prostředků nebo chemikálií.
c. Omezená použitelnost nebo dokonce nepoužitelnost na základě zvláštních technických specifikací, jestliže
přístroj nebyl zakoupen v zemi, v níž je umístěn.
d. Vnější vlivy, jako např. přepravní škody, poškození úderem nebo nárazem, škody v důsledku povětrnostních
vlivů nebo jiných přírodních jevů.
e. Provedení oprav a změn servisními službami, které nejsou společností Miele vyškoleny a pověřeny pro tyto
servisní práce.
f. Použití neoriginálních náhradních dílů Miele jakož i příslušenství neschváleného společností Miele.

V. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje budou použity výhradně pro účely zpracování zakázky a v souladu s platnými právními předpisy na
ochranu osobních údajů.

Poskytovatel záruky:
Adresa
Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno
Toto telefonní číslo platí jen v České republice:
Servisní služba přístrojů pro domácnost 800 643 531