Lidská práva

Prohlášení o zásadách dodržování lidských práv

Jako mezinárodně působící rodinná společnost jsme si vědomi své odpovědnosti vůči našim zaměstnancům, životnímu prostředí a společnosti. Proto se zavazujeme dodržovat sociální standardy, chránit lidská práva a předcházet jejich porušování.

Již 125 let je Miele symbolem vysoce kvalitních domácích a profesionálních spotřebičů a je považována za ztělesnění spolehlivých výrobků s dlouhodobou životností. Jednou z nezpochybnitelných hodnot společnosti je ohleduplné a odpovědné zacházení se zaměstnanci a dodavateli. Dodržování lidských práv je pro Miele samozřejmostí ve všech obchodních aktivitách a je rovněž základním principem firemní kultury

Dlouhodobá implementace SA8000 a Etický kodex pro dodavatele (Supplier Code of Conduct)

Miele rovněž vyžaduje, aby její dodavatelé dodržovali sociální kritéria. Všichni dodavatelé po celém světě se musí zavázat k tomu, že budou ve svých provozech splňovat uvedená kritéria v souladu se sociální normou SA8000 a rovněž zajistí, aby je dodržovali i jejich dodavatelé. Kromě toho jsou zásady a požadavky uvedené v Etickém kodexu pro dodavatele nedílnou součástí obchodních vztahů mezi společností Miele a jejími dodavateli.

Dodavatel uznává jako minimální standardy zásady podrobněji vysvětlené v oblastech lidských a zaměstnaneckých práv, ochrany životního prostředí, etického obchodního chování a firemní integrity, odpovědných dodavatelských řetězců a náležité péče. Zavazuje se rovněž, že tyto zásady a požadavky předá všem strukturám svého dodavatelského řetězce.

Analýza rizik

Pokud jde o dodavatele, společnost Miele pravidelně přezkoumává a upravuje již dlouhodobě zavedený proces analýzy rizik. Za tímto účelem jsou přímí dodavatelé hodnoceni z hlediska jejich rizikového potenciálu pomocí externích rizikových indexů a dalších interních informací (včetně konkrétních zjištění a zkušeností) a jsou upřednostňováni podle úrovně míry rizika. Stanovení priorit tvoří základ pro cílené a proaktivní řízení rizik a opatření v rámci Miele.

V závislosti na klasifikaci rizikovosti dodavatele jsou prováděny různé aktivity včetně každoročních auditů u dodavatelů s cílem posoudit plnění požadovaných kritérií a minimálních standardů.

Pokud jde o procesy, Miele pravidelně, nejméně však jednou ročně, provádí a dokumentuje analýzu rizik. Kromě toho se provádí analýza rizik, vyžaduje-li to posouzení rizik nebo pokud existuje důvodné podezření na porušení povinností, a to i ze strany nepřímých dodavatelů. Pokud i přes všechna preventivní opatření existuje podezření, že obchodní aktivity Miele mohou mít negativní dopad na lidská práva, má společnost zavedený eskalační proces za účelem vyhodnocení, změny, nastavení a/nebo nápravy činnosti, který může vést až k ukončení obchodního vztahu.

Postup pro podávání stížností

Vyzýváme naše zaměstnance, aby oznámili podezření na porušení Prohlášení o zásadách dodržování lidských práv prostřednictvím stávajících postupů pro podávání stížností nebo řešení sporů. Obracet se můžete na místní vedení společnosti (management), příslušná oddělení lidských zdrojů nebo na Ombudsmana. Naši partneři a třetí strany mají možnost nahlásit potenciální porušení Prohlášení o zásadách dodržování lidských práv prostřednictvím Ombudsmana (viz www.miele.com).

Oblasti odpovědnosti

Odpovědnost za provádění tohoto Prohlášení o zásadách dodržování lidských práv nese vrcholové vedení koncernu Miele, které se skládá ze šesti členů. Odpovědnost za provádění náležité péče v oblasti lidských práv nese příslušné vedení funkčních oblastí koncernu Miele a je implementována na základě konkrétních úkolů. Tím je zajištěno, že si je každá funkční oblast společnosti vědoma své vlastní odpovědnosti za dodržování lidských práv a jejich každodenního uplatňování, a to jak ve své vlastní obchodní činnosti, tak v dodavatelském řetězci.

Za zastřešující koordinaci a řízení odpovídá centrální pracovní skupina (Task-Force) vedena oddělením pro udržitelnost a regulační záležitosti (Sustainability and Regulatory Affairs) a právními oddělením a compliance (Legal and Compliance).

 

Dokumenty ke stažení

Dodržování lidských práv

Postup pro podávání oznámení a stížností

 

Vedení společnosti Miele