Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop

MIELE, spol. s r. o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícím Kupujícímu na základě objednávek Kupujícího učiněných prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách shop.miele.cz.

1.2. Tyto OP upravují a platí pro veškeré dodávky Zboží, které je Prodávajícím dodáváno Kupujícímu na základě Smlouvy, pokud není v konkrétní Smlouvě výslovně a v písemné formě uvedeno něco jiného.

1.3. Kupující uznává tyto OP jako závazné a bere na vědomí, že dle ustanovení § 1751 Občanského zákoníku jsou tyto OP nedílnou součástí každé Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím a platí v plném rozsahu, ledaže se Prodávající a Kupující písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání Smlouvy přednost před těmito OP.

1.4. Tyto OP jsou platné od 25. 5. 2018. Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými OP se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných OP.

1.5. Právní otázky neupravené těmito OP ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Kupujícího, který je spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Vymezení pojmů

2.1. „Prodávajícím“ se pro účely těchto OP rozumí společnost MIELE, spol. s r.o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2.2. „Kupujícím - spotřebitelem“ se pro účely těchto OP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Smlouvu.

2.3. „Kupujícím - podnikatelem“ se pro účely těchto OP rozumí podnikatel, který s Prodávajícím uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.4. „Smlouvou“ se pro účely těchto OP rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem / Kupujícím – podnikatelem prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách shop.miele.cz.

2.5. „Zbožím“ se pro účely těchto OP rozumí veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi na internetových stránkách shop.miele.cz.

2.6. „Kupní cenou“ se pro účely těchto OP rozumí cena Zboží včetně všech daní a poplatků.

2.7. „E-shopem“ se pro účely těchto OP rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný na internetových stránkách shop.miele.cz.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující – spotřebitel / Kupující – podnikatel (společně dále jen jako „Kupující“) sám a tyto se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

3.2. Veškerá prezentace Zboží umístěná na internetových stránkách E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Internetové stránky E-shopu obsahují informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, které jsou s výjimkou zjevné chyby závazné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení Zboží a nákladů spojených s platbou na dobírku. Cena Zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na internetových stránkách E-shopu. Internetové stránky E-shopu obsahují také informace o nákladech na doručení Zboží, které jsou účtovány nad rámec ceny Zboží.

3.4. Grafické znázornění Zboží je pouze informativního a ilustrativního charakteru a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

3.5. V rámci prodeje Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou.

3.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku., ani se nezavázal k jejich dobrovolnému dodržování.

3.7. Prodávající uzavřené Smlouvy ukládá a eviduje pouze v elektronické podobě ve formě potvrzení, které je Kupujícímu zasláno jako potvrzení Objednávky. Takto uložené Smlouvy nejsou Kupujícímu přístupné.

3.8. V případě, že se Kupující domnívá, že jeho práva byla postupem Prodávajícího porušena, může se v zájmu mimosoudního řešení sporu se svou stížností obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@miele.cz. Kupující - spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát. Česká obchodní inspekce je zároveň orgánem státní správy, který kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou dostupné na jejích internetových stránkách www.coi.cz.

3.9. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013, je Kupující - spotřebitel oprávněn využít k řešení svého sporu s Prodávajícím platformu Evropské Komise pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS. Kontaktním místem je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

4. Uzavření Smlouvy

4.1. Objednávky zboží Kupující uskutečňuje prostřednictvím E-shopu tak, že ze seznamu nabízeného Zboží vloží jím vybrané Zboží do nákupního košíku a podle jednotlivých kroků uvedených na internetových stránkách shop.miele.cz v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a Zboží závazně objedná. V Objednávce Kupující specifikuje adresu dodání a veškeré fakturační a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla. Kupující rovněž vyjádří souhlas s aktuálním zněním OP Prodávajícího. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Kupující má také možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ je Objednávka odeslána ke zpracování Prodávajícímu, přičemž po tomto okamžiku již není možné v Objednávce cokoliv měnit či doplňovat. Objednávka Kupujícího je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Prodávající za správné a pravdivé.

4.2. Kupující odesláním Objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen úpadek ani nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, ani že si není vědom toho, že by měl závazky takového rozsahu, že by mu hrozilo zahájení insolvenčního řízení. Pro případ, že Kupující po uzavření Smlouvy zjistí, že by proti němu mohlo být zahájeno insolvenční řízení, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prodávajícímu. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas Prodávajícímu, že má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na případnou náhradu škody.

4.3. Poté, co bude Objednávka Kupujícího se všemi náležitostmi odeslána dle ustanovení článku 4.1. těchto OP Prodávajícímu, zašle Kupujícímu formou elektronické komunikace na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení Objednávky (dále jen „Potvrzení objednávky“). K přijetí Objednávky, a tedy k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, dochází doručením tohoto Potvrzení objednávky Kupujícímu. Jediným jazykem, ve kterém je smlouvu možno uzavřít, je jazyk český. V případě, že zboží nebude skladem, bude Kupující informován o termínu dodání.

4.4. Pokud se Prodávajícímu nepodaří doručit Kupujícímu Potvrzení objednávky způsobem uvedeným v článku 4.3. těchto OP, je oprávněn Objednávku bez náhrady zrušit. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen Kupujícího informovat.

4.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Smlouva není uzavřena, pokud Objednávka není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných dluhů vůči Prodávajícímu.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy v případě, že se Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou Kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a k uzavření Smlouvy nedojde.

4.7. Po doručení Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu není Kupující oprávněn Objednávku jednostranně zrušit a uzavřenou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen ve stanoveném termínu od Prodávajícího objednané Zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit za dodané Zboží sjednanou Kupní cenu.

4.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo Objednávku nepotvrdit či od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že objednané Zboží bylo v E-shopu nabízeno za cenu zjevně nepřiměřenou, uveřejněnou v důsledku chyby interního informačního systému. Za zjevně nepřiměřenou cenu Zboží se pro účely těchto OP považuje cena, jejíž výše nedosahuje alespoň 80% obvyklé výrobcem doporučené prodejní ceny.

4.9. Plnění, které je spolu s objednaným Zbožím Kupujícímu poskytnuto Prodávajícím v rámci Objednávky bezplatně, je ve smyslu Občanského zákoníku považováno za dar (dále jen „Dar“). Ani v případě, že je Dar poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli, nepodléhá ustanovením Občanského zákoníku upravujícím specifická práva spotřebitele. Darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího – spotřebitele odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů (viz. čl. 7 těchto OP), darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i Prodávajícím poskytnutý Dar.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Na základě specifikace Zboží v Objednávce je systémem E-shopu po kliknutí na tlačítko „Aktualizovat košík“ vypočtena výsledná Kupní cena.

5.2. Kupní cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce, za platbu tímto způsobem jsou Prodávajícím účtovány Kupujícímu náklady Prodávajícího spojené s dobírkou, jejichž výše je uvedena v objednávkovém formuláři;

- bezhotovostně platební kartou;

- bankovním převodem – platba předem na zálohovou fakturu.

5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat jistotu dle čl. 5., odst. 5.5. těchto OP.

5.4. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření Smlouvy; při prodlení s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit.

5.5. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím.

5.6. Získá-li Prodávající po uzavření Smlouvy poznatky o podstatném zhoršení finančních poměrů Kupujícího, které mohou ohrozit jeho nárok na úhradu Kupní ceny, může Prodávající až do doby svého plnění požadovat poskytnutí vhodné jistoty ve lhůtě pro tento účel Prodávajícím Kupujícímu písemně stanovené a poskytnuté nebo může Prodávající požadovat po Kupujícím úhradu Kupní ceny splatnou před dodáním Zboží. Nedostojí-li Kupující oprávněné žádosti Prodávajícího vůbec, řádně nebo včas, může Prodávající bez dalšího odstoupit od Smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody. Kupující nemá v takovém případě nárok na náhradu škody.

5.7. Započtení oproti splatným pohledávkám Prodávajícího jsou dovoleny jen v případě pohledávek Kupujícího, které jsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím obecného nebo rozhodčího soudu či rozhodce. 

6. Dodání Zboží

6.1. Prodávající zajišťuje dodání Zboží prostřednictvím smluvní přepravní společnosti za jednotnou cenu dle aktuálního platného ceníku Prodávajícím zvoleného přepravce. Cena dopravy je Kupujícímu vždy zobrazena v sekci „Nákupní košík“ poté, co je do něj Zboží  Zákazníkem vloženo. Prodávající zajišťuje dodání Zboží Kupujícímu pouze na adresy nacházející se na území České republiky. Standardní dodací lhůta Zboží je 5 (slovy: pět) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.2. Zboží je Kupujícímu – podnikateli odevzdáno okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě. Předáním Zboží prvnímu dopravci na Kupujícího - podnikatele přechází nebezpečí škody na věci.

6.3. Kupujícímu – spotřebiteli je Zboží Prodávajícím odevzdáno jeho skutečným předáním dopravcem a nebezpečí škody na věci na Kupujícího – spotřebitele přechází převzetím věci. To neplatí v případě, že Kupující - spotřebitel na základě dohody s Prodávajícím zvolí jiného, než Prodávajícím nabízeného dopravce. V takovém případě se přechod nebezpečí na věci a okamžik odevzdání Zboží řídí ustanovením čl. 6, odst. 6.2. těchto OP i pro Kupujícího – spotřebitele.

6.4. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky Zboží a Kupující je povinen tyto dílčí dodávky přijmout.

6.5. Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží, jakož i počet balíků a neporušenost pásky podle přiloženého přepravního listu a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně dopravci oznámit a učinit o nich s dopravcem zápis. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od dopravce převzít. V takovém případě je Kupující povinen o důvodech odmítnutí učinit s dopravcem záznam a je – li to možné, pořídit fotografie porušené zásilky. Kupující je rovněž povinen oznámit Prodávajícímu poškození či jiné vady Zboží při doručení bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztratí nárok na uplatnění práva z vadného plnění.

6.6. Pokud Kupující nepřevezme dle Smlouvy připravené Zboží na smluvně dohodnutém místě a v smluvně dohodnutém čase, je se splněním svého závazku převzít Zboží v prodlení. Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat splnění Smlouvy nebo Kupujícímu stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy z důvodu porušení povinností Kupujícího je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 1 týdne od písemné výzvy smluvní pokutu, která se skládá z nákladů Prodávajícího vynaložených na realizaci zakázky a 10% z ceny zakázky s DPH jako náhrady za obvyklý ušlý zisk Prodávajícího. Právo Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčeno. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává. Prodávajícímu dále vzniká právo Zboží uskladnit nebo zajistit jeho uskladnění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Kupujícího. Pokud vzniknou Prodávajícímu z tohoto titulu i další náklady či škody, zavazuje se Kupující tyto další náklady či škody k výzvě Prodávajícího uhradit. Ustanovení § 2126 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

6.7. Vlastnictví ke Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Kupujícího teprve okamžikem zaplacení jeho úplné Kupní ceny dle Smlouvy a převzetím Zboží Kupujícím.
 

7. Právo Kupujícího – spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

7.1. Kupující – spotřebitel má v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od Smlouvy odstoupit. Lhůta dle předchozí věty běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím – spotřebitelem a u Zboží, které je dodáno v několika částech ode dne převzetí poslední dodávky části Zboží. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, je – li odstoupení od Smlouvy odesláno Kupujícím – spotřebitelem Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Kupující – spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy povinen informovat Prodávajícího na adrese MIELE, spol. s r.o., Spielberk Office Centre, Holandská 4, 639 00 Brno nebo e-mailu: info@miele.cz formou jednostranného právního jednání. Kupující – spotřebitel může k odstoupení od Smlouvy využít také vzorový formulář dostupný zde.

7.3. V případě, že Kupující – spotřebitel využije svého práva od Smlouvy odstoupit, je Prodávající povinen mu nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něj přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než bude Zboží Prodávajícímu vráceno, případně dříve, než Kupující – spotřebitel prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

7.4. Neurčí – li Kupující – spotřebitel jinak, vrátí mu Prodávající přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od Kupujícího – spotřebitele přijal. V případě, že Kupující – spotřebitel hradil Kupní cenu dobírkou, budou mu peněžní prostředky vráceny dle jeho výběru buď odesláním peněz poštovní poukázkou na jeho adresu či převodem na bankovní účet. V případě, že při odstoupení od Smlouvy Kupující – spotřebitel neuvede způsob, jakým požaduje vrátit uhrazené peněžní prostředky, platí, že zvolil možnost vrácení poštovní poukázkou. 

7.5. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Kupující – spotřebitel. V případě, že s ohledem na svou povahu nemůže být Zboží vráceno Prodávajícímu obvyklou poštovní cestou, zajistí vrácení Zboží na náklady Kupujícího – spotřebitele Prodávající, a to za cenu dle aktuálního platného ceníku dostupného na internetových stránkách E-shopu Prodávajícího.

7.6. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Aby se Kupující - spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn při koupi Zboží v obchodě.  V případě snížení hodnoty Zboží jeho používáním ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu – spotřebiteli kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením Zboží nebo navrácením Zboží v nekompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží na vrácenou Kupní cenu.

7.7. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Smlouvy nese po dobu od převzetí Zboží od dopravce do doby, než bude Zboží převzato Prodávajícím zpět, nebezpečí škody na Zboží Kupující – spotřebitel.

7.8. V případě, že byl Kupujícímu – spotřebiteli spolu se Zbožím poskytnut Prodávajícím také Dar, je Kupující – spotřebitel povinen v případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku OP vrátit tento Dar spolu se Zbožím, ohledně kterého od Smlouvy odstoupil.  Nebude – li Dar vrácen zpět, bude jeho hodnota chápána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího – spotřebitele. Není-li vydání Daru možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu Ceny Daru v obvyklé výši.

7.9. Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Prodávající plní vadně v případě, že Zboží není Kupujícímu odevzdáno v množství, jakosti a provedení ujednaném ve Smlouvě (dále jen „Vada Zboží“). Za Vadu Zboží se považuje také plnění jiné věci a vady v dokladech.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době převzetí Zboží:

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla - li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


8.3.  Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí; tato lhůta se nepoužije:

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

V případě koupě použitého Zboží je Kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady Zboží v době 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne jeho převzetí. 

8.4. V případě Kupujícího – spotřebitele se má za to, že projeví-li se Vada Zboží v průběhu prvních 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží, bylo Zboží vadné již při převzetí Kupujícím – spotřebitelem.

8.5. Kupující – podnikatel je oprávněn vytknout Vadu Zboží Prodávajícímu ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží.

8.6. Podmínky uplatnění nároku z Vad Zboží a postup pro uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád, který je dostupný zde.

9. Záruka za jakost

9.1. Prodávající se zavazuje, že jím prodávané Zboží bude způsobilé k použití a zachová si své obvyklé vlastnosti, a to po dobu 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců v případě, že je Zboží zakoupeno Kupujícím – spotřebitelem, a po dobu 12 (slovy: dvanácti) měsíců v případě, že je Zboží zakoupeno Kupujícím – podnikatelem (dále jen „Záruka za jakost“).

9.2. Záruční doba uvedená v čl. 9., odst. 9.1. těchto OP počíná běžet ode dne odevzdání Zboží Kupujícímu. Má – li Zboží uvést do provozu subjekt odlišný od Prodávajícího, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9.3. Podmínky Záruky za jakost a postup pro uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád, který je dostupný zde. Podmínky prodloužené záruky za jakost jsou upraveny v dokumentu „Podmínky platnosti a užití Miele Servis Certifikátu“, které jsou dostupné zde.

10. Ostatní

10.1. Prodávající a Kupující sjednávají v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku promlčecí lhůtu v délce 4 let.

10.2. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

10.3. Strany se mohou odchýlit od těchto OP pouze na základě písemné, vzájemně odsouhlasené změny podepsané oběma stranami.

10.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto OP nebo Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

10.5. Kupující bere na vědomí, že zásady zpracování osobních údajů Prodávajícího jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na webové stránce Prodávajícího zde.

10.6. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího  https://www.miele.cz/domacnost/kontakt-45.htm.

 

V Brně dne 25.5.2018

Záruční podmínky

Záruka za jakost

Miele spol. s r.o. (dále jen „Miele CZ“) poskytuje kupujícímu záruku za jakost na nové přístroje v níže uvedeném rozsahu.

I. Záruční doba a počátek jejího běhu
1. Záruka se poskytuje na následující období:
a) 24 měsíců pro přístroje zakoupené spotřebitelem
b) 12 měsíců pro přístroje zakoupené podnikatelem za účelem podnikání.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

II. Předpoklady záruky
1. Záruka se vztahuje pouze na přístroje, které byly zakoupeny prostřednictvím autorizované prodejní sítě nebo přímo od Miele v členské zemi EU, Švýcarsku nebo Norsku, a které jsou zde také nainstalovány.
2. Na žádost technika servisní služby je nutno předložit doklad o záruce (nákupní stvrzenku nebo vyplněný záruční list).

III. Obsah a rozsah záruky
1. Závady na přístroji budou odstraněny nejpozději do 30 dnů po oznámení vady kupujícím, a to bezplatně
formou opravy nebo výměny příslušných dílů. Výdaje, které jsou s tím nezbytně spojené, jako dopravní
náklady, cestovní náklady, náklady na práci a náhradní díly, hradí Miele CZ. Vyměněné díly nebo přístroje přecházejí do vlastnictví Miele CZ.
2. Zárukou nejsou dotčeny nároky kupujícího na náhradu škody vůči Miele CZ přesahující tento rámec, ledaže by autorizovaná servisní služba pověřená Miele CZ jednala úmyslně nebo hrubě nedbale.

IV. Omezení záruky
Záruka se nevztahuje na závady nebo poruchy, pokud
1. vznikly následkem chybného umístění nebo instalace, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži,
2. byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. použitím nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií,
3. byl přístroj zakoupen v jiné členské zemi EU, Švýcarsku nebo Norsku a vzhledem k zvláštním technickým specifikacím jej nelze používat nebo jej lze používat jen s omezeními,
4. byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy,
5. byly opravy nebo změny provedeny jinými než firmou Miele pro tyto práce vyškolenými, autorizovanými servisními službami,
6. byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno firmou Miele,
7. vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze,
8. byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze.

V. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Miele Servis Certifikát

Podmínky platnosti a užití Miele Servis Certifikátu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky platnosti a užití Miele Servis Certifikátu (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky prodloužené záruky za jakost, kterou Zákazníkům poskytuje společnost Miele, spol. s r. o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2. Vymezení pojmů

2.1 „Prodávajícím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Miele, spol. s r. o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2.2 „Autorizovaným prodejcem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí Prodávajícím schválený prodejce Zboží, který je na území České republiky oprávněn Zboží Zákazníkům nabízet ke koupi a jenž je zároveň uveden v seznamu Autorizovaných prodejců dostupném na internetových stránkách www.miele.cz.

2.3 „Zákazníkem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí každá osoba, a to jak fyzická, tak právnická, která si mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání u Prodávajícího, nebo u Autorizovaného prodejce na území České republiky zakoupila Zboží.

2.4 „Zbožím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí veškeré přístroje a výrobky, které Prodávající či Autorizovaný prodejce nabízí k prodeji.

2.5 „Smlouvou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem, či Autorizovaným prodejcem a Zákazníkem, na jejímž základě bylo Prodávajícím Zákazníkovi dodáno Zboží.

2.6 „Závadou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv vada Zboží, kterou Zákazník Prodávajícímu vytýká.

2.7 „Kupní cenou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí cena Zboží včetně všech daní a poplatků.

3. Miele Servis Certifikát

3.1 Prodloužená záruka za jakost (dále jen „Prodloužená záruka“) se uplatní na vybrané Zboží Prodávajícího, které je dle technické specifikace a návodu k obsluze určeno k používání v domácnosti. Prodlouženou záruku dle těchto Podmínek nelze sjednat pro Zboží, které je určeno k jinému účelu, než je používání v domácnosti, pro Zboží, které je prodáváno jako použité či je prodáváno v rámci výprodejové akce. Prodlouženou záruku dále nelze sjednat pro vysavače, žehlicí systém FashionMaster, vestavěné či volně stojící kávovary, přístroje Ranges, přístroje MasterCool a přístroje Miele Professional. Poskytnutí Prodloužené záruky je zpoplatněno, cena služby je uvedena na internetových stránkách www.miele.cz.

3.2 V případě, že Prodávající poskytne Prodlouženou záruku a Zákazník splní níže v těchto Podmínkách stanovené podmínky, prodlužuje se doba, po kterou Prodávající odpovídá za jakost zboží, podle typu Certifikátu o dobu 3 (slovy: tří) let, resp. 8 (slovy: osmi) let, tj. Prodávající odpovídá za jakost zboží v celkové délce trvání 5 (slovy: pěti), resp. 10 (slovy: deseti) let u Zboží zakoupeného Zákazníkem, který uzavřel Smlouvu jako spotřebitel.

3.3 Zákazník, který k zakoupenému Zboží využije i službu Prodloužené záruky, obdrží po registraci v databázi Prodávajícího dle čl. 4., odst. 4.5. těchto Podmínek „Miele Servis Certifikát“ (dále jen „MSC“), který je potvrzením Prodloužené záruky, a ve kterém je vyznačena doba platnosti Prodloužené záruky. Počátek doby, po kterou je Prodloužená záruka platná, není určen dnem registrace Prodloužené záruky, ale je vždy určen dnem počátku běhu standardní záruční doby, tj. dnem ode vzdání Zboží Kupujícímu, případně dnem uvedení Zboží do provozu – v takovém případě je Zákazník povinen předložit doklad potvrzující den uvedení Zboží do provozu a nepředloží-li jej, je počátek běhu standardní záruční doby určen dnem odevzdání Zboží Kupujícímu. MSC bude Zákazníkovi doručen dle volby Prodávajícího buď v listinné podobě doporučenou poštou, nebo elektronicky e-mailem. Ustanovení § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neužije a nahrazuje se pravidlem, které stanovuje, že při jakémkoliv rozporu v prohlášeních Prodávajícího či Autorizovaného prodejce s těmito Podmínkami, platí záruční doba uvedená v těchto Podmínkách.

3.4 Tyto Podmínky Prodloužené záruky dle MSC se uplatní výhradně po uplynutí standardní doby záruky za jakost, kterou Prodávající poskytuje, tj. 24 měsíců ode dne počátku běhu standardní záruční doby u zboží zakoupeného Zákazníkem, který uzavřel Smlouvu jako spotřebitel, a 12 měsíců u zboží zakoupeného Zákazníkem, který neuzavřel Smlouvu jako spotřebitel.

4. Podmínky pro plnění dle MSC

4.1 Prodloužená záruka dle MSC se vztahuje pouze na Zboží uvedené v čl. 3., odst. 3.1. těchto Podmínek zakoupené v prodejně Prodávajícího na území České republiky nebo prostřednictvím e-shopu provozovaného na internetových stránkách shop.miele.cz či u Autorizovaného prodejce.

4.2 Práva z Prodloužené záruky lze uplatnit výhradě u Prodávajícího na území České republiky, a to pro Zboží, které se na území České republiky nachází.

4.3 Prodloužená záruka dle MSC je platná pouze pro jedno Zboží Prodávajícího, ke kterému byla Zákazníkem zakoupena, a není přenosná na jiné Zboží Prodávajícího. Při změně vlastníka Zboží zůstává Prodloužená záruka dle MSC v platnosti pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího.

4.4 K získání MSC je Zákazník povinen přihlásit se prostřednictvím předepsaného formuláře, který je dostupný na internetových stránkách www.miele.cz, případně u Autorizovaného prodejce. Přihlášení lze standardně (v případě placené Prodloužené záruky) provést ve lhůtě 1 roku ode dne zakoupení Zboží; v případě využití Akce se tato lhůta zkracuje na 1 měsíc ode dne zakoupení Zboží. V případě, že Zákazník v této lhůtě Prodlouženou záruku dle tohoto odstavce nezaregistruje, není Prodávající povinen plnění z Prodloužené záruky dle těchto Podmínek poskytnout.

4.5 Zákazník je povinen na žádost technika servisní služby Prodávajícího předložit doklad o koupi Zboží a MSC.

5. Obsah a rozsah Prodloužené záruky

5.1 Prodávající se zavazuje odstranit Závady Zboží v přiměřené lhůtě opravou nebo výměnou poškozených dílů Zboží. Veškeré náklady spojené s odstraněním Závad hradí Prodávající. Původní díly a Zboží, které Prodávající v rámci plnění z Prodloužené záruky vyměnil, přechází do vlastnictví Prodávajícího.

5.2 Plnění v rámci Prodloužené záruky dle MSC smí provádět výlučně servisní služba Prodávajícího. Kontaktní údaje pro objednání servisní služby Prodávajícího jsou uvedeny na internetových stránkách www.miele.cz.

5.3 V případě, že je Prodávajícím na adresu Zákazníka vyslán servisní technik a tento nezjistí žádnou Závadu, na jejíž odstranění se Prodloužená záruka dle MSC vztahuje, je Zákazník povinen uhradit náklady na výjezd technika a odměnu ve výši jeho pracovního paušálu dle aktuálně platných tarifů Prodávajícího dostupných na internetových stránkách www.miele.cz. V případě, že je vadné Zboží Zákazníkem Prodávajícímu na jeho adresu, či adresu jeho provozovny zasláno a Prodávající nezjistí žádnou Závadu, na jejíž odstranění se Prodloužená záruka dle MSC vztahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv z Prodloužené záruky a náklady na doručení Zboží zpět na adresu Zákazníka nese Zákazník. V takovém případě bude Zboží zasláno Zákazníkovi zpět na jeho adresu na dobírku, kdy k úhradě dobírkou bude určena cena poštovného a cena dobírky, kterou Prodávající dopravci uhradil. Ustanovení čl. 5., odst. 5.11. Reklamačního řádu
platí obdobně. Tyto podmínky platnosti a užití Miele Servis Certifikátu (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky prodloužené záruky za jakost, kterou Zákazníkům poskytuje společnost MIELE, spol. s r.o., IČ188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00.

5.4 V případě, že by oprava Zboží byla nehospodárná nebo nemožná, vyhrazuje si Prodávající právo namísto opravy Závady vrátit Zákazníkovi Kupní cenu Zboží sníženou o částku odpovídající opotřebení a stáří Zboží (dále jen „Poměrná část kupní ceny“). Konečnou částku, která bude Zákazníkovi vyplacena, určuje Prodávající.

5.5 Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním Prodloužené záruky, vyjma případů, kdy škoda vznikla úmyslným jednáním nebo hrubě nedbalostním jednáním Prodávajícího.

5.6 Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství Zboží ani na materiál, který podléhá rychlému opotřebení.

5.7 V případě, že je zboží Zákazníkem reklamováno v rámci Prodloužené záruky, určuje způsob vyřízení reklamace Prodávající. Zákazník není oprávněn odmítnout odstranění Závady opravou a požadovat okamžité vrácení Poměrné části kupní ceny.

6. Omezení Prodloužené záruky

6.1 Prodloužená záruka se nevztahuje na Závady, pokud
a) vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži,
b) byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií,
c) byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu než je Česká republika,
d) byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy,
e) byly na přístroji provedeny opravy nebo změny neautorizovanými servisními službami,
f) byly při předchozí opravě nebo změně přístroje použity jiné než originální náhradní díly Prodávajícího a příslušenství, které nebylo Prodávajícím odsouhlaseno,
g) se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou,
h) vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze,
i) byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze,
j) vznikly používáním přístroje k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající je oprávněn veškeré osobní údaje zpracovávat za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů pro účely Prodloužené záruky

7.2 Zákazník bere na vědomí, že Prodávající, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka pro účely prodloužené záruky v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři Miele Servis Certifikát. Prodávající je oprávněn tyto údaje zpracovávat automatizovaně i manuálně.

7.3 Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu pro účely prodloužené záruky.
Zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a/nebo služeb

7.4 Zákazník bere na vědomí, že ve smyslu § 5 odst. 5 Zákona je Prodávající oprávněn využít jméno, příjmení a adresu Zákazníka za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li Zákazník svůj nesouhlas písemně. Písemné odvolání je třeba zaslat na adresu Miele, spol. s r. o., Spielberk Office Centre, Holandská 4, 639 00 Brno. Za písemné odvolání se považuje také podání v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@miele.cz.

7.5 Za splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 6 Zákona je Prodávající oprávněn předat údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresu jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb, nevyslovil-li Zákazník s tímto postupem nesouhlas.

7.6 Dále Zákazník bere na vědomí, že podrobnosti elektronického kontaktu (elektronickou adresu a telefonní číslo) lze ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, využít za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Prodávajícího či služeb obdobných těm, které již Prodávající Zákazníkovi poskytl. Podrobnosti elektronického kontaktu dle předchozí věty může Prodávající využít pro zasílání obchodních sdělení dle předchozí věty, pokud Zákazník toto využití již při podpisu Smlouvy nebo poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu neodmítl. Zákazník má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení kontaktováním Prodávajícího na adrese uvedené v bodě 7.4. těchto Podmínek. Práva Zákazníka ve vztahu k osobním údajům

7.7 Zákazník má právo požádat Prodávajícího o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně veškerých dostupných informací o zdrojích
zpracovávaných osobních údajů, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Požádá-li Zákazník o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu (do 24. 5. 2018 za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace) předá.

7.8 Zákazník má právo požádat Prodávajícího o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.

7.9 Pokud Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Prodávající žádosti Zákazníka podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.10 Dále má Zákazník nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 taktéž právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, dále má právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů dle podmínek stanovených Nařízením. Zákazník má také právo vznést námitku, po níž Prodávající zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

8. Platnost a ukončení MSC

8.1 Prodloužená záruka trvá pouze po dobu uvedenou na potvrzení o MSC. Dobu platnosti MSC nelze prodloužit. Doba trvání Prodloužené záruky se neprodlužuje o dobu, po kterou je Zboží opravováno.

8.2 MSC je platný pouze pro jedno Zboží a není přenosný na jiné Zboží. Bude-li Zákazníkovi namísto opravy vrácena Poměrná část kupní ceny dle čl. 5., odst. 5.4. těchto Podmínek, pozbývá MSC platnosti.

8.3 Zákazník může ve lhůtě 14 dnů od obdržení MSC tento vrátit bez udání důvodu zpět do sídla Prodávajícího na adresu: Miele, spol. s r. o., Spielberk Office Centre, Holandská 4, 639 00 Brno.

8.4 V případě, že Zákazník v souladu s čl. 8, odst. 8.3. těchto Podmínek vrátí MSC zpět Prodávajícímu, bude cena, uhrazená Zákazníkem za poskytnutí Prodloužené záruky, po obdržení MSC zpět v sídle Prodávajícího Zákazníkovi neprodleně vrácena, a to prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet zvolený Zákazníkem. Zákazník, který vrátil MSC, nemá nárok na to, aby mu plnění v rámci Prodloužené záruky za jakost bylo poskytnuto.


V Brně dne 1. 6. 2018