Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop

MIELE, spol. s r. o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícím Kupujícímu na základě objednávek Kupujícího učiněných prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách https://www.miele.cz/.

1.2. Tyto OP upravují a platí pro veškeré dodávky Zboží, které je Prodávajícím dodáváno Kupujícímu na základě Smlouvy, pokud není v konkrétní Smlouvě výslovně a v písemné formě uvedeno něco jiného.

1.3. Kupující uznává tyto OP jako závazné a bere na vědomí, že dle ustanovení § 1751 Občanského zákoníku jsou tyto OP nedílnou součástí každé Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím a platí v plném rozsahu, ledaže se Prodávající a Kupující písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání Smlouvy přednost před těmito OP.

1.4. Tyto OP jsou platné od 25. 5. 2018. Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými OP se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných OP.

1.5. Právní otázky neupravené těmito OP ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Kupujícího, který je spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Vymezení pojmů

2.1. „Prodávajícím“ se pro účely těchto OP rozumí společnost MIELE, spol. s r.o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2.2. „Kupujícím - spotřebitelem“ se pro účely těchto OP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Smlouvu.

2.3. „Kupujícím - podnikatelem“ se pro účely těchto OP rozumí podnikatel, který s Prodávajícím uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.4. „Smlouvou“ se pro účely těchto OP rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem / Kupujícím – podnikatelem prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách https://www.miele.cz/.

2.5. „Zbožím“ se pro účely těchto OP rozumí veškerý sortiment nabízený Prodávajícím ke koupi na internetových stránkách https://www.miele.cz/.

2.6. „Kupní cenou“ se pro účely těchto OP rozumí cena Zboží včetně všech daní a poplatků.

2.7. „E-shopem“ se pro účely těchto OP rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný na internetových stránkách https://www.miele.cz/.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující – spotřebitel / Kupující – podnikatel (společně dále jen jako „Kupující“) sám a tyto se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

3.2. Veškerá prezentace Zboží umístěná na internetových stránkách E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Internetové stránky E-shopu obsahují informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, které jsou s výjimkou zjevné chyby závazné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení Zboží a nákladů spojených s platbou na dobírku. Cena Zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na internetových stránkách E-shopu. Internetové stránky E-shopu obsahují také informace o nákladech na doručení Zboží, které jsou účtovány nad rámec ceny Zboží.

3.4. Grafické znázornění Zboží je pouze informativního a ilustrativního charakteru a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

3.5. V rámci prodeje Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou.

3.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku., ani se nezavázal k jejich dobrovolnému dodržování.

3.7. Prodávající uzavřené Smlouvy ukládá a eviduje pouze v elektronické podobě ve formě potvrzení, které je Kupujícímu zasláno jako potvrzení Objednávky. Takto uložené Smlouvy nejsou Kupujícímu přístupné.

3.8. V případě, že se Kupující domnívá, že jeho práva byla postupem Prodávajícího porušena, může se v zájmu mimosoudního řešení sporu se svou stížností obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@miele.cz. Kupující - spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát. Česká obchodní inspekce je zároveň orgánem státní správy, který kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou dostupné na jejích internetových stránkách www.coi.cz.

3.9. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013, je Kupující - spotřebitel oprávněn využít k řešení svého sporu s Prodávajícím platformu Evropské Komise pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS. Kontaktním místem je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz.

4. Uzavření Smlouvy

4.1. Objednávky zboží Kupující uskutečňuje prostřednictvím E-shopu tak, že ze seznamu nabízeného Zboží vloží jím vybrané Zboží do nákupního košíku a podle jednotlivých kroků uvedených na internetových stránkách https://www.miele.cz/ v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a Zboží závazně objedná. V Objednávce Kupující specifikuje adresu dodání a veškeré fakturační a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla. Kupující rovněž vyjádří souhlas s aktuálním zněním OP Prodávajícího. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Kupující má také možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ je Objednávka odeslána ke zpracování Prodávajícímu, přičemž po tomto okamžiku již není možné v Objednávce cokoliv měnit či doplňovat. Objednávka Kupujícího je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Prodávající za správné a pravdivé.

4.2. Kupující odesláním Objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen úpadek ani nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, ani že si není vědom toho, že by měl závazky takového rozsahu, že by mu hrozilo zahájení insolvenčního řízení. Pro případ, že Kupující po uzavření Smlouvy zjistí, že by proti němu mohlo být zahájeno insolvenční řízení, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prodávajícímu. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas Prodávajícímu, že má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na případnou náhradu škody.

4.3. Poté, co bude Objednávka Kupujícího se všemi náležitostmi odeslána dle ustanovení článku 4.1. těchto OP Prodávajícímu, zašle Kupujícímu formou elektronické komunikace na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení Objednávky (dále jen „Potvrzení objednávky“). K přijetí Objednávky, a tedy k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, dochází doručením tohoto Potvrzení objednávky Kupujícímu. Jediným jazykem, ve kterém je smlouvu možno uzavřít, je jazyk český. V případě, že zboží nebude skladem, bude Kupující informován o termínu dodání.

4.4. Pokud se Prodávajícímu nepodaří doručit Kupujícímu Potvrzení objednávky způsobem uvedeným v článku 4.3. těchto OP, je oprávněn Objednávku bez náhrady zrušit. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen Kupujícího informovat.

4.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Smlouva není uzavřena, pokud Objednávka není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných dluhů vůči Prodávajícímu.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy v případě, že se Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou Kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a k uzavření Smlouvy nedojde.

4.7. Po doručení Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu není Kupující oprávněn Objednávku jednostranně zrušit a uzavřenou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen ve stanoveném termínu od Prodávajícího objednané Zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit za dodané Zboží sjednanou Kupní cenu.

4.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo Objednávku nepotvrdit či od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že objednané Zboží bylo v E-shopu nabízeno za cenu zjevně nepřiměřenou, uveřejněnou v důsledku chyby interního informačního systému. Za zjevně nepřiměřenou cenu Zboží se pro účely těchto OP považuje cena, jejíž výše nedosahuje alespoň 80% obvyklé výrobcem doporučené prodejní ceny.

4.9. Plnění, které je spolu s objednaným Zbožím Kupujícímu poskytnuto Prodávajícím v rámci Objednávky bezplatně, je ve smyslu Občanského zákoníku považováno za dar (dále jen „Dar“). Ani v případě, že je Dar poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli, nepodléhá ustanovením Občanského zákoníku upravujícím specifická práva spotřebitele. Darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího – spotřebitele odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů (viz. čl. 7 těchto OP), darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i Prodávajícím poskytnutý Dar.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Na základě specifikace Zboží v Objednávce je systémem E-shopu po kliknutí na tlačítko „Aktualizovat košík“ vypočtena výsledná Kupní cena.

5.2. Kupní cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce, za platbu tímto způsobem jsou Prodávajícím účtovány Kupujícímu náklady Prodávajícího spojené s dobírkou, jejichž výše je uvedena v objednávkovém formuláři;

- bezhotovostně platební kartou;

- bankovním převodem – platba předem na zálohovou fakturu.

5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat jistotu dle čl. 5., odst. 5.5. těchto OP.

5.4. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření Smlouvy; při prodlení s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit.

5.5. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím.

5.6. Získá-li Prodávající po uzavření Smlouvy poznatky o podstatném zhoršení finančních poměrů Kupujícího, které mohou ohrozit jeho nárok na úhradu Kupní ceny, může Prodávající až do doby svého plnění požadovat poskytnutí vhodné jistoty ve lhůtě pro tento účel Prodávajícím Kupujícímu písemně stanovené a poskytnuté nebo může Prodávající požadovat po Kupujícím úhradu Kupní ceny splatnou před dodáním Zboží. Nedostojí-li Kupující oprávněné žádosti Prodávajícího vůbec, řádně nebo včas, může Prodávající bez dalšího odstoupit od Smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody. Kupující nemá v takovém případě nárok na náhradu škody.

5.7. Započtení oproti splatným pohledávkám Prodávajícího jsou dovoleny jen v případě pohledávek Kupujícího, které jsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím obecného nebo rozhodčího soudu či rozhodce. 

6. Dodání Zboží

6.1. Prodávající zajišťuje dodání Zboží prostřednictvím smluvní přepravní společnosti za jednotnou cenu dle aktuálního platného ceníku Prodávajícím zvoleného přepravce. Cena dopravy je Kupujícímu vždy zobrazena v sekci „Nákupní košík“ poté, co je do něj Zboží  Zákazníkem vloženo. Prodávající zajišťuje dodání Zboží Kupujícímu pouze na adresy nacházející se na území České republiky. Standardní dodací lhůta Zboží je 5 (slovy: pět) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.2. Zboží je Kupujícímu – podnikateli odevzdáno okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě. Předáním Zboží prvnímu dopravci na Kupujícího - podnikatele přechází nebezpečí škody na věci.

6.3. Kupujícímu – spotřebiteli je Zboží Prodávajícím odevzdáno jeho skutečným předáním dopravcem a nebezpečí škody na věci na Kupujícího – spotřebitele přechází převzetím věci. To neplatí v případě, že Kupující - spotřebitel na základě dohody s Prodávajícím zvolí jiného, než Prodávajícím nabízeného dopravce. V takovém případě se přechod nebezpečí na věci a okamžik odevzdání Zboží řídí ustanovením čl. 6, odst. 6.2. těchto OP i pro Kupujícího – spotřebitele.

6.4. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky Zboží a Kupující je povinen tyto dílčí dodávky přijmout.

6.5. Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží, jakož i počet balíků a neporušenost pásky podle přiloženého přepravního listu a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně dopravci oznámit a učinit o nich s dopravcem zápis. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od dopravce převzít. V takovém případě je Kupující povinen o důvodech odmítnutí učinit s dopravcem záznam a je – li to možné, pořídit fotografie porušené zásilky. Kupující je rovněž povinen oznámit Prodávajícímu poškození či jiné vady Zboží při doručení bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztratí nárok na uplatnění práva z vadného plnění.

6.6. Pokud Kupující nepřevezme dle Smlouvy připravené Zboží na smluvně dohodnutém místě a v smluvně dohodnutém čase, je se splněním svého závazku převzít Zboží v prodlení. Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat splnění Smlouvy nebo Kupujícímu stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží a po jejím marném uplynutí odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy z důvodu porušení povinností Kupujícího je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 1 týdne od písemné výzvy smluvní pokutu, která se skládá z nákladů Prodávajícího vynaložených na realizaci zakázky a 10% z ceny zakázky s DPH jako náhrady za obvyklý ušlý zisk Prodávajícího. Právo Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčeno. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává. Prodávajícímu dále vzniká právo Zboží uskladnit nebo zajistit jeho uskladnění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Kupujícího. Pokud vzniknou Prodávajícímu z tohoto titulu i další náklady či škody, zavazuje se Kupující tyto další náklady či škody k výzvě Prodávajícího uhradit. Ustanovení § 2126 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

6.7. Vlastnictví ke Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Kupujícího teprve okamžikem zaplacení jeho úplné Kupní ceny dle Smlouvy a převzetím Zboží Kupujícím.
 

7. Právo Kupujícího – spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

7.1. Kupující – spotřebitel má v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od Smlouvy odstoupit. Lhůta dle předchozí věty běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím – spotřebitelem a u Zboží, které je dodáno v několika částech ode dne převzetí poslední dodávky části Zboží. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, je – li odstoupení od Smlouvy odesláno Kupujícím – spotřebitelem Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Kupující – spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy povinen informovat Prodávajícího na adrese MIELE, spol. s r.o., Spielberk Office Centre, Holandská 4, 639 00 Brno nebo e-mailu: info@miele.cz formou jednostranného právního jednání. Kupující – spotřebitel může k odstoupení od Smlouvy využít také vzorový formulář dostupný zde.

7.3. V případě, že Kupující – spotřebitel využije svého práva od Smlouvy odstoupit, je Prodávající povinen mu nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něj přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než bude Zboží Prodávajícímu vráceno, případně dříve, než Kupující – spotřebitel prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

7.4. Neurčí – li Kupující – spotřebitel jinak, vrátí mu Prodávající přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od Kupujícího – spotřebitele přijal. V případě, že Kupující – spotřebitel hradil Kupní cenu dobírkou, budou mu peněžní prostředky vráceny dle jeho výběru buď odesláním peněz poštovní poukázkou na jeho adresu či převodem na bankovní účet. V případě, že při odstoupení od Smlouvy Kupující – spotřebitel neuvede způsob, jakým požaduje vrátit uhrazené peněžní prostředky, platí, že zvolil možnost vrácení poštovní poukázkou. 

7.5. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Kupující – spotřebitel. V případě, že s ohledem na svou povahu nemůže být Zboží vráceno Prodávajícímu obvyklou poštovní cestou, zajistí vrácení Zboží na náklady Kupujícího – spotřebitele Prodávající, a to za cenu dle aktuálního platného ceníku dostupného na internetových stránkách E-shopu Prodávajícího.

7.6. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Aby se Kupující - spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn při koupi Zboží v obchodě.  V případě snížení hodnoty Zboží jeho používáním ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu – spotřebiteli kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením Zboží nebo navrácením Zboží v nekompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží na vrácenou Kupní cenu.

7.7. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Smlouvy nese po dobu od převzetí Zboží od dopravce do doby, než bude Zboží převzato Prodávajícím zpět, nebezpečí škody na Zboží Kupující – spotřebitel.

7.8. V případě, že byl Kupujícímu – spotřebiteli spolu se Zbožím poskytnut Prodávajícím také Dar, je Kupující – spotřebitel povinen v případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku OP vrátit tento Dar spolu se Zbožím, ohledně kterého od Smlouvy odstoupil.  Nebude – li Dar vrácen zpět, bude jeho hodnota chápána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího – spotřebitele. Není-li vydání Daru možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu Ceny Daru v obvyklé výši.

7.9. Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Prodávající plní vadně v případě, že Zboží není Kupujícímu odevzdáno v množství, jakosti a provedení ujednaném ve Smlouvě (dále jen „Vada Zboží“). Za Vadu Zboží se považuje také plnění jiné věci a vady v dokladech.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době převzetí Zboží:

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla - li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


8.3.  Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí; tato lhůta se nepoužije:

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

V případě koupě použitého Zboží je Kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady Zboží v době 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne jeho převzetí. 

8.4. V případě Kupujícího – spotřebitele se má za to, že projeví-li se Vada Zboží v průběhu prvních 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží, bylo Zboží vadné již při převzetí Kupujícím – spotřebitelem.

8.5. Kupující – podnikatel je oprávněn vytknout Vadu Zboží Prodávajícímu ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží.

8.6. Podmínky uplatnění nároku z Vad Zboží a postup pro uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád, který je dostupný zde.

9. Záruka za jakost

9.1. Prodávající se zavazuje, že jím prodávané Zboží bude způsobilé k použití a zachová si své obvyklé vlastnosti, a to po dobu 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců v případě, že je Zboží zakoupeno Kupujícím – spotřebitelem, a po dobu 12 (slovy: dvanácti) měsíců v případě, že je Zboží zakoupeno Kupujícím – podnikatelem (dále jen „Záruka za jakost“).

9.2. Záruční doba uvedená v čl. 9., odst. 9.1. těchto OP počíná běžet ode dne odevzdání Zboží Kupujícímu. Má – li Zboží uvést do provozu subjekt odlišný od Prodávajícího, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9.3. Podmínky Záruky za jakost a postup pro uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád, který je dostupný zde. Podmínky prodloužené záruky za jakost jsou upraveny v dokumentu „Podmínky platnosti a užití Miele Servis Certifikátu“, které jsou dostupné zde.

10. Ostatní

10.1. Prodávající a Kupující sjednávají v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku promlčecí lhůtu v délce 4 let.

10.2. Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

10.3. Strany se mohou odchýlit od těchto OP pouze na základě písemné, vzájemně odsouhlasené změny podepsané oběma stranami.

10.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto OP nebo Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

10.5. Kupující bere na vědomí, že zásady zpracování osobních údajů Prodávajícího jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na webové stránce Prodávajícího zde.

10.6. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího  https://www.miele.cz/c/kontakt-11.htm.

 

V Brně dne 25.5.2018

Záruční podmínky

Záruka za jakost

Miele spol. s r.o. (dále jen „Miele CZ“) poskytuje kupujícímu záruku za jakost na nové přístroje v níže uvedeném rozsahu.

I. Záruční doba a počátek jejího běhu
1. Záruka se poskytuje na následující období:
a) 24 měsíců pro přístroje zakoupené spotřebitelem
b) 12 měsíců pro přístroje zakoupené podnikatelem za účelem podnikání.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

II. Předpoklady záruky
1. Záruka se vztahuje pouze na přístroje, které byly zakoupeny prostřednictvím autorizované prodejní sítě nebo přímo od Miele v členské zemi EU, Švýcarsku nebo Norsku, a které jsou zde také nainstalovány.
2. Na žádost technika servisní služby je nutno předložit doklad o záruce (nákupní stvrzenku nebo vyplněný záruční list).

III. Obsah a rozsah záruky
1. Závady na přístroji budou odstraněny nejpozději do 30 dnů po oznámení vady kupujícím, a to bezplatně
formou opravy nebo výměny příslušných dílů. Výdaje, které jsou s tím nezbytně spojené, jako dopravní
náklady, cestovní náklady, náklady na práci a náhradní díly, hradí Miele CZ. Vyměněné díly nebo přístroje přecházejí do vlastnictví Miele CZ.
2. Zárukou nejsou dotčeny nároky kupujícího na náhradu škody vůči Miele CZ přesahující tento rámec, ledaže by autorizovaná servisní služba pověřená Miele CZ jednala úmyslně nebo hrubě nedbale.

IV. Omezení záruky
Záruka se nevztahuje na závady nebo poruchy, pokud
1. vznikly následkem chybného umístění nebo instalace, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži,
2. byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. použitím nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií,
3. byl přístroj zakoupen v jiné členské zemi EU, Švýcarsku nebo Norsku a vzhledem k zvláštním technickým specifikacím jej nelze používat nebo jej lze používat jen s omezeními,
4. byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy,
5. byly opravy nebo změny provedeny jinými než firmou Miele pro tyto práce vyškolenými, autorizovanými servisními službami,
6. byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno firmou Miele,
7. vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze,
8. byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze.

V. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Certifikát Prodloužené záruky

Smluvní podmínky Prodloužené záruky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky platnosti a užití certifikátu (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky prodloužené záruky za jakost, kterou Zákazníkům poskytuje společnost Miele, spol. s r. o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2. Vymezení pojmů

2.1 „Prodávajícím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Miele, spol. s r. o., IČO: 188 29 503, se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 1790.

2.2 „Autorizovaným prodejcem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí Prodávajícím schválený prodejce Zboží, který je na území České republiky oprávněn Zboží Zákazníkům nabízet ke koupi a jenž je zároveň uveden v seznamu Autorizovaných prodejců dostupném na internetových stránkách www.miele.cz.

2.3 „Zákazníkem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí každá osoba, a to jak fyzická, tak právnická, která si mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání u Prodávajícího, nebo u Autorizovaného prodejce na území České republiky zakoupila Zboží.

2.4 „Zbožím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí veškeré přístroje a výrobky, které Prodávající či Autorizovaný prodejce nabízí k prodeji.

2.5 „Smlouvou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem, či Autorizovaným prodejcem a Zákazníkem, na jejímž základě bylo Prodávajícím Zákazníkovi dodáno Zboží.

2.6 „Závadou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv vada Zboží, kterou Zákazník Prodávajícímu vytýká.

2.7 „Kupní cenou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí cena Zboží včetně všech daní a poplatků.

3. Trvání a zahájení záruky

3.1 Prodávající poskytuje záruku po dobu 2 let od data nákupu Zboží. Prodloužená záruka za jakost (dále jen „Prodloužená záruka“) se uplatní na vybrané Zboží Prodávajícího, které je dle technické specifikace a návodu k obsluze určeno k používání v domácnosti. Prodlouženou záruku dle těchto Podmínek nelze sjednat pro Zboží, které je určeno k jinému účelu, než je používání v domácnosti, pro Zboží, které je prodáváno jako použité či je prodáváno v rámci výprodejové akce. Prodlouženou záruku dále nelze sjednat pro vysavače, žehlicí systém FashionMaster, vestavěné či volně stojící kávovary, přístroje Ranges, přístroje MasterCool a přístroje Miele Professional. Poskytnutí Prodloužené záruky je zpoplatněno, cena služby je uvedena na internetových stránkách www.miele.cz.

3.2 V případě, že Prodávající poskytne Prodlouženou záruku a Zákazník splní níže v těchto Podmínkách stanovené podmínky, prodlužuje se doba, po kterou Prodávající odpovídá za jakost zboží, podle typu sjednané Prodloužené záruky o dobu 3 (slovy: tří) let, resp. 8 (slovy: osmi) let, tj. Prodávající odpovídá za jakost zboží v celkové délce trvání 5 (slovy: pěti), resp. 10 (slovy: deseti) let u Zboží zakoupeného Zákazníkem, který uzavřel Smlouvu jako spotřebitel.

3.3 Zákazník, který k zakoupenému Zboží využije i službu Prodloužené záruky, obdrží po registraci v databázi Prodávajícího dle čl. 4., odst. 4.5. těchto Podmínek certifikát, který je potvrzením Prodloužené záruky, a ve kterém je vyznačena doba platnosti Prodloužené záruky. Počátek doby, po kterou je Prodloužená záruka platná, není určen dnem registrace Prodloužené záruky, ale je vždy určen dnem počátku běhu standardní záruční doby, tj. dnem ode vzdání Zboží Kupujícímu, případně dnem uvedení Zboží do provozu – v takovém případě je Zákazník povinen předložit doklad potvrzující den uvedení Zboží do provozu a nepředloží-li jej, je počátek běhu standardní záruční doby určen dnem odevzdání Zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se neužije a nahrazuje se pravidlem, které stanovuje, že při jakémkoliv rozporu v prohlášeních Prodávajícího či Autorizovaného prodejce s těmito Podmínkami, platí záruční doba uvedená v těchto Podmínkách.

3.4 Při zakoupení služby Prodloužené záruky platí aktuální ceny uvedené v ceníku platném v době jejího zakoupení, který je k dispozici na internetových stránkách www.miele.cz.

3.5 Veškeré ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty.

4. Podmínky pro Prodlouženou záruku

4.1 Zboží bylo zakoupeno u Autorizovaného prodejce nebo přímo u Prodávajícího ve státě EU, Švýcarsku nebo Norsku. Služby, na něž se Prodloužená záruka vztahuje, budou poskytovány pouze v rámci EU, Švýcarska a Norska. 

4.2 Prodloužená záruka je platná pouze pro jedno Zboží Prodávajícího, ke kterému byla Zákazníkem zakoupena, a není přenosná na jiné Zboží Prodávajícího s výjimkou odst. 5.5 těchto Podmínek. 

4.3 K získání Prodloužené záruky je Zákazník povinen přihlásit se prostřednictvím předepsaného formuláře, který je dostupný na internetových stránkách www.miele.cz, případně u Autorizovaného prodejce. Přihlášení lze standardně provést ve lhůtě 1 roku ode dne zakoupení Zboží; v případě využití Akce se tato lhůta zkracuje na 1 měsíc ode dne zakoupení Zboží. 

4.4 Zákazník je povinen na žádost technika servisní služby Prodávajícího předložit doklad o koupi Zboží a certifikát Prodloužené záruky, který bude obsahovat jméno a adresu Zákazníka.

4.5 Zboží, na něž se Prodloužená záruka vztahuje, je určeno pouze pro nekomerční použití. 

5. Obsah a rozsah Prodloužené záruky

5.1 Prodávající se zavazuje odstranit Závady Zboží v přiměřené lhůtě opravou nebo výměnou poškozených dílů Zboží. Veškeré náklady spojené s odstraněním Závad hradí Prodávající. Původní díly a Zboží, které Prodávající v rámci plnění z Prodloužené záruky vyměnil, přechází do vlastnictví Prodávajícího.

5.2 Plnění v rámci Prodloužené záruky smí provádět výlučně servisní služba Prodávajícího. Kontaktní údaje pro objednání servisní služby Prodávajícího jsou uvedeny na internetových stránkách www.miele.cz.

5.3 V případě, že je Prodávajícím na adresu Zákazníka vyslán servisní technik a tento nezjistí žádnou Závadu, na jejíž odstranění se Prodloužená záruka vztahuje, je Zákazník povinen uhradit náklady na výjezd technika a odměnu ve výši jeho pracovního paušálu dle aktuálně platných tarifů Prodávajícího dostupných na internetových stránkách www.miele.cz. V případě, že je vadné Zboží Zákazníkem Prodávajícímu na jeho adresu, či adresu jeho provozovny zasláno a Prodávající nezjistí žádnou Závadu, na jejíž odstranění se Prodloužená záruka vztahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv z Prodloužené záruky a náklady na doručení Zboží zpět na adresu Zákazníka nese Zákazník. V takovém případě bude Zboží zasláno Zákazníkovi zpět na jeho adresu na dobírku, kdy k úhradě dobírkou bude určena cena poštovného a cena dobírky, kterou Prodávající dopravci uhradil. Ustanovení čl. 5., odst. 5.11. Reklamačního řádu Prodávajícího, který je dostupný na internetových stránkách www.miele.cz, platí obdobně. 

5.4 V případě, že by oprava Zboží byla nehospodárná nebo nemožná, vyhrazuje si Prodávající právo namísto opravy Závady:
a) poskytnout Zákazníkovi stejné nebo ekvivalentní Zboží; nebo
b) vrátit Zákazníkovi Kupní cenu Zboží sníženou o částku odpovídající opotřebení a stáří Zboží (dále jen „Poměrná část kupní ceny“). Konečnou částku, která bude Zákazníkovi vyplacena, určuje Prodávající.

5.5 Pokud Prodávající uhradí Zákazníkovi Kupní cenu dle odst. 5.4, písm. 5.4.b), pozbývá Prodloužená záruka platnosti. V případě poskytnutí stejného, nebo ekvivalentního Zboží bude zbývající doba Prodloužené záruky převedena na vyměněné Zboží. U ekvivalentního Zboží nelze zaručit adekvátní propojení (konektivitu) s jinými spotřebiči, anebo stávajícím domácím systémem Zákazníka.

5.6 Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním Prodloužené záruky, vyjma případů, kdy škoda vznikla úmyslným jednáním nebo hrubě nedbalostním jednáním Prodávajícího.

5.7 Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství Zboží ani na materiál, který podléhá rychlému opotřebení.

5.8 V případě, že je zboží Zákazníkem reklamováno v rámci Prodloužené záruky, určuje způsob vyřízení reklamace Prodávající. Zákazník není oprávněn odmítnout odstranění Závady opravou a požadovat okamžité vrácení Poměrné části kupní ceny.

6. Omezení Prodloužené záruky

6.1 Prodloužená záruka se nevztahuje na Závady, pokud
a) vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži,
b) byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií,
c) byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu než je Česká republika,
d) byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy,
e) byly na přístroji provedeny opravy nebo změny neautorizovanými servisními službami,
f) byly při předchozí opravě nebo změně přístroje použity jiné než originální náhradní díly Prodávajícího a příslušenství, které nebylo Prodávajícím odsouhlaseno,
g) se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou,
h) vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze,
i) byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze,
j) vznikly používáním přístroje k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

6.2 Pokud bylo Zboží zakoupeno v jiném členské státě EU, než je Česká republika, ve Švýcarsku nebo Norsku, může být omezeno jeho použití z důvodu odlišných technických specifikací.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající je oprávněn veškeré osobní údaje zpracovávat za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Zpracování osobních údajů pro účely Prodloužené záruky
7.2 Zákazník bere na vědomí, že Prodávající, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka pro účely Prodloužené záruky v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři pro Certifikát Prodloužené záruky. Prodávající je oprávněn tyto údaje zpracovávat automatizovaně i manuálně, a to pro účely plnění smlouvy se Zákazníkem.

7.3 Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu pro účely prodloužené záruky a 5 let od ukončení smluvního vztahu.

7.4 Osobní údaje Zákazníka nejsou pro účely Prodloužené záruky předávány třetím stranám.

Zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a/nebo služeb
7.5 Zákazník bere na vědomí, že podrobnosti elektronického kontaktu (elektronickou adresu a telefonní číslo) lze ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, využít za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Prodávajícího či služeb obdobných těm, které již Prodávající Zákazníkovi poskytl. Podrobnosti elektronického kontaktu dle předchozí věty může Prodávající využít pro zaslání obchodních sdělení dle předchozí věty, pokud Zákazník  toho využití již při podpisu Smlouvy nebo poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu neodmítl. Zákazník má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení kontaktováním Prodávajícího na adrese Miele, spol. s r. o., Spielberk Office Centre, Holandská 4, 639 00 Brno.

7.6 Osobní údaje Zákazníka nejsou pro účely nabízení obchodu a služeb předávány třetím stranám.

Práva Zákazníka ve vztahu k osobním údajům
7.7 Zákazník má právo požádat Prodávajícího o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně veškerých dostupných informací o zdrojích
zpracovávaných osobních údajů, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Požádá-li Zákazník o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu (do 24. 5. 2018 za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace) předá.

7.8 Zákazník má právo požádat Prodávajícího o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.

7.9 Dále má Zákazník právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, dále má právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů dle podmínek stanovených Nařízením. Zákazník má také právo vznést námitku, po níž Prodávající zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

7.10 Současně má Zákazník právo obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7.11 Bližší informace o zpracování osobních údajů Prodávajícímu jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na webové stránce https://https://www.miele.cz/-privacypolicy

8. Platnost a ukončení Prodloužené záruky

8.1 Prodloužená záruka o dobu 3 let, nebo 8 let trvá pouze po dobu uvedenou na certifikátu Prodloužené záruky. Dobu platnosti nelze prodloužit.

8.2 Doba trvání Prodloužené záruky se neprodlužuje o dobu, po kterou je Zboží opravováno.

9. Právo na odstoupení

9.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od sjednané Prodloužené záruky do 14 dnů ode dne jejího zakoupení, a to bez uvedení důvodu. Zákazník je povinen o svém rozhodnutí o odstoupení písemně informovat Prodávajícího jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). K odstoupení může Zákazník využít formulář dostupný na internetových stránkách www.miele.cz.

9.2 Sdělení o uplatnění práva na odstoupení je možné zaslat kdykoli před uplynutím lhůty pro odstoupení.

9.3 V případě odstoupení od smlouvy budou Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o jeho rozhodnutí o odstoupení, vráceny všechny platby, které Prodávající od Zákazníka v souvislosti s Prodlouženou zárukou obdržel. Pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, provede Prodávající refundaci prostřednictvím stejných platebních prostředků, jaké Zákazník použil při původní transakci; v souvislosti s refundací Zákazníkovi nevzniknou žádné poplatky.


V Brně dne 1. 2. 2020

 

Podmínky záruky proti škodám způsobeným vodou

Podmínky záruky proti škodám způsobeným vodou

Miele poskytuje kupujícímu – navíc k zákonným a smluvním právům, která má vůči prodávajícímu a Miele, a aniž je omezuje – bezplatně nárok podle ustanovení následujících podmínek záruky proti škodám způsobeným vodou pro nové přístroje pro domácnost se systémem ochrany proti nežádoucímu úniku vody (v dalším: „přístroj/e“):

I. Doba trvání a začátek záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Záruka proti škodám způsobeným vodou se poskytuje na dobu 20 roků při používání přístroje ke stanovenému účelu.
2. Záruční doba začíná běžet od data pokladního dokladu o koupi přístroje.
Záruční servis nezpůsobí prodloužení záruční doby proti škodám způsobeným vodou.

II. Předpoklady záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Přístroj byl zakoupen přes autorizovaný specializovaný obchod oprávněný prodávat přístroje Miele nebo přímo
přes Miele a je umístěn v soukromé domácnosti.
2. Pro uplatnění této záruky je nutno předložit záruční list (pokladní doklad).
3. Předpokladem je odborná instalace přístroje technikem vyškoleným společností Miele a pověřeným pro tyto
servisní práce.

III. Obsah a rozsah záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Miele poskytne kupujícímu peněžní náhradu za věcné škody, které mu vzniknou jako přímý následek závady na systému ochrany proti nežádoucímu úniku vody přístroje. Výše náhrady škody se řídí aktuální časovou hodnotou poškozených věcí v okamžiku vzniku škody.
2. Náhrada škody, kterou musí Miele poskytnout v rámci záruky proti škodám způsobeným vodou, se omezuje na částku 15.000,00 EURO (částka v CZK bude na EURO přepočtena dle kurzu platného v den vzniku škody) pro každou škodní událost.
3. Záruka proti škodám způsobeným vodou nezahrnuje žádné další nároky vůči Miele nad její rámec stanovený
těmito podmínkami.

IV. Omezení záruky proti škodám způsobeným vodou
1. Záruka proti škodám způsobeným vodou nezahrnuje škody na systému ochrany proti nežádoucímu úniku vody a samotném přístroji.
2. Záruka se nevztahuje na škody, jejichž příčinou je/jsou:
a. Chybné umístění nebo instalace, např. nedodržení platných bezpečnostních předpisů nebo písemných
návodů k obsluze, instalaci a montáži.
b. Použití odporující stanovenému účelu jakož i neodborné použití nebo namáhání, jako např. použití
nevhodných mycích/oplachovacích prostředků nebo chemikálií.
c. Omezená použitelnost nebo dokonce nepoužitelnost na základě zvláštních technických specifikací, jestliže
přístroj nebyl zakoupen v zemi, v níž je umístěn.
d. Vnější vlivy, jako např. přepravní škody, poškození úderem nebo nárazem, škody v důsledku povětrnostních
vlivů nebo jiných přírodních jevů.
e. Provedení oprav a změn servisními službami, které nejsou společností Miele vyškoleny a pověřeny pro tyto
servisní práce.
f. Použití neoriginálních náhradních dílů Miele jakož i příslušenství neschváleného společností Miele.

V. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje budou použity výhradně pro účely zpracování zakázky a v souladu s platnými právními předpisy na
ochranu osobních údajů.

Poskytovatel záruky:
Adresa
Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno
Toto telefonní číslo platí jen v České republice:
Servisní služba přístrojů pro domácnost 800 643 531

Podmínky testování na životnost 20 let

TESTOVÁNO NA ŽIVOTNOST 20 LET

Během vývojové fáze níže uvedených produktových řad provedlo Miele řadu zátěžových testů, které simulují průměrné používání průměrné domácnosti po dobu 20 let. To však nezajišťuje zákonnou záruku za jakost či garanci životnosti přístrojů po dobu 20 let a nevylučuje potřebu oprav nebo servisu. V tomto ohledu platí zákonná a smluvní ustanovení o záruce a případně další ustanovení z obchodních podmínek společnosti Miele pro příslušný produkt.

PRAČKY

Během vývojové fáze řady praček W1/WD1 s předním plněním testovala společnost MIELE jednotlivé modely a základní komponenty v náročných dlouhodobých testech. Cílem těchto testů, prováděných společností MIELE, je simulovat průměrný způsob používání po dobu 20 let.

Základem pro určení zkušebních podmínek dlouhodobých testů jsou průměrné zvyklosti spotřebitelů známé z různých studií a průzkumů. MIELE přitom vychází z celkového počtu 5 000 pracích cyklů s různými programy. To odpovídá 5 pracím cyklům týdně při použití v 50 týdnech za rok po dobu 20 let. Z toho odvozené požadavky byly převedeny na zkušební podmínky. Ty udávají kromě přesných zkušebních podmínek také počet testovaných předmětů tak, aby bylo dosaženo statisticky spolehlivých výsledků testování.

Tyto testy společnosti MIELE jsou během vývojové fáze produktů prováděny a kontrolovány našimi zaměstnanci. Odpovídající výsledky zaznamenáváme a následně je vyhodnotíme. Nová řada praček je zavedena až tehdy, když výsledky testování odpovídají stanoveným kritériím spolehlivosti základních komponentů dané řady praček.
Testy 20leté životnosti prováděné společností MIELE jsou založeny na rozsáhlém konceptu, který byl realizován na základě návodů k obsluze, pokynů pro laboratorní zkoušky a doplňkových odborných norem. Tato koncepce byla posouzena v rámci šetření provozní odolnosti s výsledkem, že je kompletní, odpovídá aktuálnímu stavu techniky a že je tímto postupem možné otestovat 20letou životnost praček při průměrném způsobu používání průměrně velkou domácností (Fraunhoferův institut, expertiza, zpráva LBF č. 307049).

Neznamená to však příslib nebo záruku, že naše pračky vydrží 20 let. Testování ve vývojové fázi nevylučuje v ojedinělých případech možnost  výpadku nebo případnou nezbytnost opravy či servisní práce. V této souvislosti jsou aplikovány zákonné předpisy o záruce a případná doplňková ustanovení k danému produktu ze všeobecných obchodních podmínek společnosti Miele.

MYČKY NÁDOBÍ

Během vývojové fáze řady myček nádobí G 7000 testovala společnost MIELE jednotlivé modely a základní komponenty v náročných dlouhodobých testech. Cílem těchto testů, prováděných společností MIELE, je simulovat průměrný způsob používání po dobu 20 let.

Základem pro určení zkušebních podmínek dlouhodobých testů jsou průměrné zvyklosti spotřebitelů známé z různých studií a průzkumů. MIELE přitom vychází z celkového počtu 5 600 mycích cyklů s různými programy. To odpovídá 280 mycím cyklům za rok po dobu 20 let. Z toho odvozené požadavky byly převedeny na zkušební podmínky. Ty udávají kromě přesných zkušebních podmínek také počet testovaných předmětů tak, aby bylo dosaženo statisticky spolehlivých výsledků testování.

Tyto testy společnosti MIELE jsou během vývojové fáze produktů prováděny a kontrolovány našimi zaměstnanci. Odpovídající výsledky zaznamenáváme a následně je vyhodnotíme. Nová řada myček nádobí je zavedena až tehdy, když výsledky testování odpovídají stanoveným kritériím spolehlivosti dané řady myček nádobí.
Testy 20leté životnosti prováděné společností MIELE jsou založeny na rozsáhlém konceptu, který byl realizován na základě návodů k obsluze, pokynů pro laboratorní zkoušky a doplňkových odborných norem. Tato koncepce byla posouzena v rámci šetření provozní odolnosti s výsledkem, že je kompletní, odpovídá aktuálnímu stavu techniky a že je tímto postupem možné otestovat 20letou životnost myček nádobí při průměrném způsobu používání průměrně velkou domácností (Fraunhoferův institut, expertiza, zpráva LBF č. 308595 – ExG, duben 2019).

Neznamená to však příslib nebo záruku, že naše myčky nádobí vydrží 20 let. Testování ve vývojové fázi nevylučuje v ojedinělých případech možnost výpadku nebo případnou nezbytnost opravy či servisní práce. V této souvislosti jsou aplikovány zákonné předpisy o záruce a případná doplňková ustanovení k danému produktu ze všeobecných obchodních podmínek společnosti MIELE.

ODSAVAČE PAR

Během vývojové fáze řady odsavačů par testovala společnost MIELE základní komponenty v náročných dlouhodobých testech. Cílem těchto testů, prováděných společností MIELE, je simulovat průměrný způsob používání po dobu 20 let.

Základem pro určení zkušebních podmínek dlouhodobých testů jsou průměrné zvyklosti spotřebitelů známé z různých studií a na základě vlastního zjišťování. MIELE přitom vychází z celkového počtu 7 000 hodin používání s různými programy. To odpovídá 7 hodinám týdně při použití v 50 týdnech za rok po dobu 20 let. Z toho odvozené požadavky byly převedeny na zkušební podmínky. Ty udávají kromě přesných zkušebních podmínek také počet testovaných předmětů tak, aby bylo dosaženo statisticky spolehlivých výsledků testování.
Tyto testy společnosti MIELE jsou během vývojové fáze produktů prováděny a kontrolovány našimi zaměstnanci. Poté MIELE konstatuje, jaké výsledky byly získány a vyhodnotí je. Nová řada odsavačů par je zavedena až tehdy, když výsledky testování odpovídají stanoveným kritériím spolehlivosti základních komponentů.

Testy 20leté životnosti prováděné společností MIELE jsou založeny na rozsáhlé koncepci zformulované na základě provozních návodů, laboratorních zkušebních pokynů a doplňkových odborných norem. Tato koncepce byla posouzena v rámci šetření provozní odolnosti s výsledkem, že je kompletní, odpovídá aktuálnímu stavu techniky a že je tímto postupem možné otestovat 20letou životnost hlavních funkcí odsavačů par při průměrném způsobu používání průměrně velkou domácností (Fraunhoferův institut, expertiza, LBF č. 308005 – ExD).

Neznamená to však příslib nebo záruku, že naše odsavače par vydrží 20 let a nevylučuje to v ojedinělých případech možnost případné potřeby oprav či servisních prací. V této souvislosti jsou aplikovány zákonné předpisy o záruce a případná doplňková ustanovení k danému produktu ze všeobecných obchodních podmínek společnosti Miele.

PEČICÍ TROUBY

Během vývojové fáze řady pečicích trub H 7000 testovala společnost MIELE základní komponenty pečicích trub a pečicích trub s mikrovlnou v náročných dlouhodobých testech. Cílem těchto testů, prováděných společností MIELE, je simulovat průměrný způsob používání hlavních funkcí po dobu 20 let.

Základem pro určení zkušebních podmínek dlouhodobých testů jsou průměrné zvyklosti spotřebitelů známé z různých studií a na základě vlastního zjišťování. MIELE přitom vychází z celkového počtu 2 160 hodin používání pečicích trub a 3 160 hodin používání pečicích trub s mikrovlnou s různými provozními způsoby. To odpovídá 108 hodinám používání pečicí trouby za rok a 158 hodinám používání pečicí trouby s mikrovlnou za rok po dobu 20 let. Dále jsou zde zohledněna průměrně 3 čištění produktu (pyrolýzou). Z toho odvozené požadavky byly převedeny na zkušební podmínky. Ty udávají kromě přesných zkušebních podmínek také počet testovaných předmětů tak, aby bylo dosaženo statisticky spolehlivých výsledků testování.

Tyto testy společnosti MIELE jsou během vývojové fáze produktů prováděny a kontrolovány našimi zaměstnanci. Poté MIELE konstatuje, jaké výsledky byly získány a vyhodnotí je. Nová řada pečicích trub je zavedena až tehdy, když výsledky testování odpovídají stanoveným kritériím spolehlivosti základních komponentů. Základní komponenty jsou přitom takové komponenty dané řady pečicích trub, které jsou zcela zásadní pro základní funkce pečení a použití mikrovlny.

Testy 20leté životnosti prováděné společností MIELE jsou založeny na rozsáhlé koncepci zformulované na základě provozních návodů, laboratorních zkušebních pokynů a doplňkových odborných norem. Tato koncepce byla posouzena v rámci šetření provozní odolnosti s výsledkem, že je kompletní, odpovídá aktuálnímu stavu techniky a že je tímto postupem možné otestovat 20letou životnost základních funkcí pečicích trub při průměrném způsobu používání průměrně velkou domácností.

Neznamená to však příslib nebo záruku, že naše pečicí trouby, resp. pečicí trouby s mikrovlnou vydrží 20 let a nevylučuje to v ojedinělých případech možnost případné potřeby oprav či servisních prací. V této souvislosti jsou aplikovány zákonné předpisy o záruce a případná doplňková ustanovení k danému produktu ze všeobecných obchodních podmínek společnosti Miele.

PARNÍ TROUBY

Během vývojové fáze řady DG 7000 (parní trouby), včetně produktů DGC 7000 (konvektomaty) a DGM 7000 (parní trouby s mikrovlnou), testovala společnost MIELE jejich základní komponenty v náročných dlouhodobých testech. Cílem těchto testů, prováděných společností MIELE, je simulovat průměrný způsob používání hlavních funkcí po dobu 20 let.

Základem pro určení zkušebních podmínek dlouhodobých testů jsou průměrné zvyklosti spotřebitelů známé z různých studií a na základě vlastního zjišťování. MIELE přitom vychází z celkového počtu 2 500 hodin používání parních trub (DG), 4 700 hodin používání konvektomatů (DGC) a 3 500 hodin používání parních trub s mikrovlnou (DGM) s různými provozními způsoby. To odpovídá 125 hodinám používání parní trouby (DG) za rok, 235 hodinám používání konvektomatu (DGC) za rok a 175 hodinám používání parní trouby s mikrovlnou (DGM) za rok po dobu 20 let. Z toho odvozené požadavky byly převedeny na zkušební podmínky. Ty udávají kromě přesných zkušebních podmínek také počet testovaných předmětů tak, aby bylo dosaženo statisticky spolehlivých výsledků testování.

Tyto testy společnosti MIELE jsou během vývojové fáze produktů prováděny a kontrolovány našimi zaměstnanci. Poté MIELE konstatuje, jaké výsledky byly získány a vyhodnotí je. Nová řada je zavedena až tehdy, když výsledky testování odpovídají stanoveným kritériím spolehlivosti základních komponentů. Základní komponenty jsou přitom takové komponenty dané řady parních trub, které jsou zcela zásadní pro základní funkce přípravy v páře, pečení nebo použití mikrovlny.

Testy 20leté životnosti prováděné společností MIELE jsou založeny na rozsáhlém konceptu, který byl realizován na základě návodů k obsluze, pokynů pro laboratorní zkoušky a doplňkových odborných norem. Tato koncepce byla posouzena v rámci šetření provozní odolnosti s výsledkem, že je kompletní, odpovídá aktuálnímu stavu techniky a že je tímto postupem možné otestovat 20letou životnost základních funkcí parních trub uvedené řady při průměrném způsobu používání průměrně velkou domácností.

Neznamená to však příslib nebo záruku s ohledem na životnost našich parních trub a nevylučuje to v ojedinělých případech možnost případné potřeby oprav či servisních prací. V této souvislosti jsou aplikovány zákonné předpisy o záruce a případná doplňková ustanovení k danému produktu ze všeobecných obchodních podmínek společnosti Miele.

VYSAVAČE
Classic C1, Compact C1, Compact C2, Complete C2, Complete C3, Blizzard CX1, Swing H1, Dynamic U1

Během vývojové fáze následujících řad podlahových vysavačů pro domácnost: Classic C1, Compact C1, Compact C2, Complete C2, Complete C3 a Blizzard CX1, testovala společnost MIELE jednotlivé modely a základní komponenty v náročných dlouhodobých testech. Cílem těchto testů, prováděných společností MIELE, je simulovat průměrný způsob používání po dobu 20 let.

Základem pro určení zkušebních podmínek dlouhodobých testů jsou průměrné zvyklosti spotřebitelů známé z různých studií a průzkumů. MIELE přitom vychází z celkového počtu 750 hodin provozu přístrojů. To odpovídá 45 minutám používání týdně v 50 týdnech za rok po dobu 20 let. Z toho odvozené požadavky byly převedeny na zkušební podmínky. Ty udávají kromě přesných zkušebních podmínek také počet testovaných předmětů tak, aby bylo dosaženo statisticky spolehlivých výsledků testování.

Tyto testy společnosti MIELE jsou během vývojové fáze produktů prováděny a kontrolovány našimi zaměstnanci. Odpovídající výsledky zaznamenáváme a následně je vyhodnotíme. Nové řady výše uvedených vysavačů jsou zavedeny až tehdy, když výsledky testování odpovídají stanoveným kritériím spolehlivosti dané řady vysavače.
Testy 20leté životnosti prováděné společností MIELE jsou založeny na rozsáhlém konceptu, který byl realizován na základě návodů k obsluze, pokynů pro laboratorní zkoušky a doplňkových odborných norem. Tato koncepce byla posouzena v rámci šetření provozní odolnosti s výsledkem, že je kompletní, odpovídá aktuálnímu stavu techniky a že je tímto postupem možné otestovat 20letou životnost kabelových vysavačů pro domácnost při průměrném způsobu používání průměrně velkou domácností (Fraunhoferův institut, expertiza, zpráva LBF č. 307530, leden 2018).

Neznamená to však příslib nebo záruku, že výše uvedené vysavače pro domácnost vydrží 20 let a nevylučuje to v ojedinělých případech možnost případné potřeby oprav či servisních prací. V této souvislosti jsou aplikovány zákonné předpisy o záruce a případná doplňková ustanovení k danému produktu ze všeobecných obchodních podmínek společnosti MIELE.

 

Podmínky testování platné ke dni 1.5.2021

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MIELE PRO ODBORNÉ SERVISY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MIELE PRO ODBORNÉ SERVISY

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné podmínky společnosti Miele pro odborné servisy („Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Miele,spol. s.r.o., se sídlem Holandská 879/4, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 188 29 503, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790 („Miele“) a odbornými servisy („Odborný servis“), osobami výhradně v postavení podnikatele ve smyslu § 420 Občanského zákoníku (Odborný servis a společnost Miele společně také jako „Strany“ a každý zvlášť jako „Strana“) v souvislosti s:

 1. používáním e-shopu Miele pro Odborné servisy na adrese [www.miele.cz ] („E-shop“);
 2. nákupem a/nebo objednávkami prostřednictvím E-shopu:
  1. náhradních dílů Miele pro Odborné servisy („Díly“);
  2. software a dalších digitálních produktů Miele pro Odborné servisy („Digitální produkty“); a
 3. bezplatným i placeným přístupem k informacím pro Odborné servisy k opravám a údržbě výrobků Miele („Služby“).

1.2 Ustanovení těchto Podmínek se neužije na smluvní vztahy mezi společností Miele a spotřebiteli ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, byť by jejich předmětem byly záležitosti uvedené výše v článku 1.1 těchto Podmínek.

1.3 Pro případ rozporu ustanovení těchto Podmínek s ustanoveními obchodních podmínek Odborného servisu, které by se na smluvní vztah mezi Stranami aplikovaly, mají přednost tyto Podmínky.

1.4 Odborný servis je před uskutečněním nákupu, resp. učiněním objednávky prostřednictvím E‑shopu („Objednávka“) povinen seznámit se s obsahem těchto Podmínek. Předmětem těchto Podmínek je zejména:

 1. úprava vzájemných práv a povinností Stran při dodání Dílů, dodání Digitálních produktů a poskytování Služeb;
 2. úprava možností uskutečňování změn a ukončení dílčích smluv uzavřených mezi Stranami při dodávání Dílů, poskytování Digitálních produktů a poskytování Služeb („Dílčí smlouva“); a
 3. úprava řešení sporů mezi Stranami vzniklých na základě Dílčích smluv, tj. při dodávání Dílů, dodávání Digitálních produktů a poskytování Služeb.

1.5 Odborný servis je v případě jakýchkoli pochybností ohledně obsahu těchto Podmínek oprávněn upozornit společnost Miele s požadavkem na jejich odpovídající úpravu.

1.6 Tyto Podmínky jsou k dispozici na E-shopu na webové adrese [www.miele.cz ]. Tyto Podmínky, jakož i přehled veškerých objednávek Odborného servisu vzniklých na základě Dílčích smluv jsou k dispozici také prostřednictvím Zákaznického účtu (blíže viz článek 2.1 těchto Podmínek).
 

2. Podmínky užívání e-shopu

2.1 Zákaznický účet

2.1.1 Za účelem užívání E-shopu je Odborný servis povinen provést registraci a založit vlastní zákaznický účet („Zákaznický účet“). Registraci Zákaznického účtu Odborný servis uskutečňuje prostřednictvím E-shopu, kde je povinen vyplnit požadované údaje (zejm. kontaktní a fakturační údaje). Po zadání údajů je proces registrace dokončen kliknutím na interaktivní tlačítko Registrovat, což vede k automatickému odeslání žádosti o registraci Zákaznického účtu společnosti Miele („Žádost“). Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí Žádosti náleží do výlučného uvážení společnosti Miele a v žádném případě na přijetí Žádosti nevzniká Odbornému servisu jakýkoli právní nárok. Společnost Miele je oprávněna požadovat po Odborném servisu v průběhu registrace Zákaznického účtu učinění následujících prohlášení:

 1. Odborný servis je plně odborně i právně způsobilý provádět opravy domácích spotřebičů a splňuje příslušné zákonné požadavky kladené na servis elektrických zařízení závaznými právními předpisy; a
 2. Odborný servis má uzavřenou platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti pro výkon činností odborného servisu, nehledě na existenci příslušného právního předpisu, který by obdobnou povinnost Odbornému servisu stanovil.

2.1.2 Společnost Miele rozhodne o přijetí nebo zamítnutí Žádosti do pěti (5) dnů od jejího přijetí. V případě, že společnost Miele Žádost schválí, úspěšná registrace je potvrzena Odbornému servisu e-mailem nebo přímo přes E-shop. Na základě úspěšné registrace Zákaznického účtu je Odbornému servisu umožněn přístup do vlastního rozhraní Zákaznického účtu oproti přihlášení zadáním zvolené e-mailové adresy a hesla.
 

2.2 Další podmínky

2.2.1 Za účelem využívání Digitálních produktů a/nebo Služeb, je Odborný servis povinen se ujistit, že splňuje všechny podmínky stanovené pro daný Digitální produkt a/nebo Službu. Jednotlivé požadavky na využívání Digitálních produktů a/nebo Služeb jsou k dispozici na E-shopu v popisu daného Digitálního produktu či Služby. Společnost Miele není odpovědná ze jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s porušením povinnosti Odborného servisu dle předchozí věty tohoto článku 2.1.1.
 

3. Uzavření dílčí smlouvy

3.1 Dostupnost Dílů, Digitálních produktů a Služeb, jež jsou k dispozici v E-shopu, nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu k podávání Objednávek.

3.2 Vložení jakéhokoliv Dílu, Digitálního produktu a/nebo Služby, jež jsou na E-shopu k dispozici, do virtuálního košíku E-shopu („Košík“) prostřednictvím kliknutí na interaktivní tlačítko vložit do košíku, nemá za následek závazné přijetí nabídky společností Miele ani závaznou Objednávku ze strany Odborného servisu.

3.3 Obsah Košíku může být kdykoliv změněn a příslušné Díly, Digitální produkty a/nebo Služby mohou být z Košíku kdykoli odebrány, a to až do konečného odeslání Objednávky prostřednictvím stisknutí interaktivního tlačítka Koupit či Závazně objednat v rozhraní Košíku.

3.4 Před konečným odesláním Objednávky je Odborný servis oprávněn do Košíku vložit další Díly, Digitální produkty nebo Služby způsobem výše uvedeným, či je z Košíku odstranit, a to kliknutím na symbol odpadkového koše.

3.5 Objednávka prostřednictvím E-shopu se pro Odborný servis stává závaznou okamžikem konečného odeslání Objednávky v souladu s ustanovením článku 3.3 těchto Podmínek.

3.6 K přijetí Objednávky a uzavření Dílčí smlouvy mezi společností Miele a Odborným servisem dochází až doručením e‑mailového potvrzení společnosti Miele Odbornému servisu. Potvrzení Objednávky společnost Miele odešle nejpozději do pěti (5) dnů od jejího přijetí. Pokud k potvrzení Objednávky ve lhůtě dle předchozí věty nedojde, Objednávka se automaticky ruší, aniž by společnosti Miele vznikla povinnost k náhradě jakékoli případné újmy s tím související.

3.7 Strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, která stanoví, že k uzavření Dílčí smlouvy dojde i v případě, že nebylo dosaženo úplné shody projevů vůle Stran.
 

4. Díly, digitální produkty a služby

4.1 Všeobecné informace

4.1.1 Informace o jednotlivých Dílech, Digitálních produktech a Službách, včetně informací o licenčních podmínkách nebo podmínkách poskytování služeb souvisejících s Digitálními produkty a Službami, jakož i podmínky užívání daných Digitálních produktů nebo Služeb, jsou k dispozici na E-shopu v popisu jednotlivých Dílů / Digitálních produktů / Služeb.

4.1.2 Fotografie umístěné na E-shopu u Dílů, Digitálních produktů nebo Služeb jsou pouze ilustrační. Společnost Miele nezaručuje, že zařízení, na kterém jsou fotografie zobrazovány zobrazí barvy Dílů, Digitálních produktů a Služeb podle skutečnosti. Barvy jednotlivých Dílů, Digitálních produktů či Služeb se mohou od barev takto zobrazených fotografií lišit.
 

4.2 Díly

4.2.1 Odborný servis je oprávněn nakupovat Díly od společnosti Miele a tyto dále distribuovat a využívat či je jinak zpřístupňovat třetím stranám výhradně za účelem poskytování služeb dle servisní smlouvy uzavřené s koncovým zákazníkem. Za účelem zamezení vzniku jakýchkoli případných pochybností se tímto stanoví že Odborný servis není bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Miele oprávněn nabízet Díly formou komerční distribuce či k jinému užití, než jaké je uvedeno v předchozí větě tohoto článku 4.2.1.

4.2.2 Společnosti Miele náleží vlastnické právo k dodaným Dílům až do úplné úhrady veškerých plateb souvisejících s Dílčími smlouvami uzavřenými mezi Stranami, k nimž je Odborný servis povinen. Nebezpečí škody na věci ve vztahu k Dílům však přechází na Odborný servis již okamžikem předání Dílů společností Miele k přepravě prvnímu přepravci.

4.2.3 V případě prodlení s jakoukoli úhradou platby dle předchozího článku 4.2.2 těchto Podmínek je společnost Miele oprávněna v souladu s § 1395 a násl. Občanského zákoníku zadržet a užívat již uhrazené Díly, a to až do úplné úhrady dlužných plateb. Veškerý případný zisk vzniklý společnosti Miele v souvislosti s užitím zadržených Dílů bude započten oproti pohledávkám společnosti Miele za Odborným servisem založeným Dílčími smlouvami.

4.2.4 Odborný servis je Díly oprávněn prodávat a použít je výlučně v rámci své běžné podnikatelské činnosti, a to výhradně v souladu s ustanovením článku 4.2.1 těchto Podmínek. Odborný servis není oprávněn Díly zastavit, či je poskytnout jako záruku k zajištění nároků třetích stran.

4.2.5 Společnost Miele zaručuje, že Díly v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci v souladu s článkem 4.2.2 těchto Podmínek odpovídají specifikacím výslovně společností Miele uvedeným. V případě výrazného nesouladu dodaných Dílů se specifikacemi společností Miele výslovně uvedeným („Vada“), a za současného dodržení oznamovací povinnosti ze strany Odborného servisu, jak je tato popsána níže v článku 4.2.6 těchto Podmínek, je společnost Miele dle svého vlastního uvážení povinna Vadu odstranit formou opravy či dodáním repasovaného Dílu. V případě, že společnost Miele nebude schopna Vadu v souladu s předchozí větou odstranit ani po dvou (2) marných pokusech, je Odborný servis oprávněn od příslušné objednávky odstoupit v rozsahu vadného Dílu.

4.2.6 Odborný servis je Díly povinen zkontrolovat ihned po jejich dodání společností Miele. Oprávněné nárokování práv z vad Dílů v rozsahu nad rámec Vad je podmíněno splněním povinností na straně Odborného servisu bezodkladně, nejpozději do uplynutí dvou (2) týdnů od přechodu nebezpečí škody na Dílech, informovat společnost Miele o existenci takových vad na Dílech. Skryté vady musejí být oznámeny písemně ihned po jejich zjištění, nejpozději však v objektivní lhůtě v délce dvanácti (12) měsíců od doručení Dílů. V případě, že Odborný servis společnosti Miele řádně a včas vady neoznámí v souladu s ustanovením tohoto článku 4.2.6, odpovědnost společnosti Miele za příslušná vady zaniká. Ustanovení čl. 10 těchto Podmínek tímto nejsou dotčena.

4.2.7 V rozsahu těmito Podmínkami výslovně neupravenými se práva z vad Dílů řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 

4.3 Užívání Digitálních produktů a smlouvy s koncovými uživateli (EULA)

4.3.1 Digitální produkty jsou společností Miele zpravidla nabízeny Odbornému servisu ve formě licence na dobu určitou, v délce jednoho (1) nebo dvanácti (12) měsíců, oproti Objednávce a řádné úhradě licenčního poplatku za daný Digitální produkt a za podmínek dodržení podmínek licence s koncovým uživatelem (EULA) ze strany Odborného servisu. EULA je k dispozici vždy na webové adrese E-shopu ke každému dílčímu Digitálnímu produktu. Odborný servis před zahájením užívání jakéhokoli Digitálního produktu bere ustanovení EULY na vědomí, souhlasí s nimi a je povinen se jimi řídit, stejně jako je povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy, které se na užívání příslušného Digitálního produktu vztahují. Licence poskytnutá Odbornému servisu na dobu určitou zaniká automaticky uplynutím doby, na kterou byla licence společností Miele poskytnuta. Odborný servis je po uplynutí doby, na kterou byla licence poskytnuta oprávněn požadovat její prodloužení, a to i opakovaně, pouze pokud je však příslušný Digitální produkt stále k dispozici v nabídce E-shopu.
 

4.4 Podmínky poskytování Služeb

4.5 Není-li v těchto Podmínkách, popisu příslušné Služby na E-shopu či jinak mezi Stranami ujednáno, poskytuje společnost Miele příslušnou Službu jako územně omezené, nevýhradní, odvolatelné a nepřevoditelné právo přístupu k informacím o opravách a údržbě výrobků Miele pro předem ujednaný počet uživatelů v rámci Odborného servisu, a to oproti Objednávce a řádné úhradě odpovídající úplaty za Služby ze strany Odborného servisu, za podmínky současného dodržení požadavků dle těchto Podmínek a veškerých relevantních obecně závazných právních předpisů, které se na Služby aplikují.

4.6 Poskytování Služeb ze strany společnosti Miele je zpravidla sjednáváno na dobu určitou v délce jednoho (1) nebo dvanácti (12) měsíců. Poskytování Služeb na dobu určitou automaticky zaniká uplynutím sjednané doby. Odborný servis je po uplynutí doby, na kterou bylo poskytování Služeb sjednáno, oprávněn požadovat její prodloužení, a to i opakovaně, pouze však pokud je příslušná Služba stále k dispozici v nabídce E-shopu.

4.7 Odborný servis tímto bere na vědomí níže uvedená omezení, souhlasí s nimi, zavazuje se je dodržovat, jakož se i zaručuje, že nebude vybízet třetí osoby k jejich porušování:

 1. je zakázáno distribuovat, prodávat, pronajímat či jinak licencovat či podlicencovat Služby bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Miele;
 2. je zakázáno využívat Služby více uživateli, než je mezi společností Miele a Odborným servisem ujednáno na základě Dílčí smlouvy;
 3. je zakázáno užívat Služby způsobem, který by představoval porušení těchto Podmínek, Dílčí smlouvy nebo relevantních obecně závazných právních předpisů, které se na Služby aplikují;
 4. je zakázáno šířit malware, viry nebo jiné softwarové položky destruktivní povahy nebo jiné softwarové položky, které by mohly ohrozit fungování Služeb či jiných produktů a/nebo služeb společnosti Miele, na servery nebo do sítí propojených se Službami či jinými produkty a/nebo službami společnosti Miele;
 5. je zakázáno překládat, dekompilovat, kopírovat, zpětně analyzovat či vytvářet odvozená díla či jinak upravovat Služby, ledaže to výslovně umožňují platné a účinné právní předpisy České republiky.
   

5. Aktivace Digitálních produktů a Služeb

5.1 Na základě přijetí Objednávky Odborného servisu společností Miele budou příslušné Digitální produkty a/nebo Služby aktivovány. V případě Digitálních produktů obdrží Odborný servis odkaz, ze kterého mu bude umožněno stažení instalačních souborů k danému Digitálnímu produktu.
 

6. Podmínky a dodací lhůty

6.1 Dodávky Dílů Odbornému servisu pro společnost Miele zajišťují externí přepravci na základě smluv se společností Miele. Dodací lhůty pro jednotlivé Díly jsou na E-shopu k dispozici vždy v části shrnutí Objednávky.

6.2 Díly jsou odeslány po přijetí Objednávky ze strany společnosti Miele. Lhůta předpokládaná pro dodání Dílů počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy dojde k přijetí Objednávky.

6.3 Dodávky Dílů realizuje společnost Miele výhradně na území České republiky.

6.4 V případě, že společnosti Miele není objektivně schopna realizovat Objednávku z důvodu vyšší moci (stávky, výluky, válečné konflikty, epidemie atp.), nedostatku pracovních sil způsobeného bez zavinění na straně společnosti Miele, nepředvídatelného prodlení na straně subdodavatelů, jednání státních orgánů, nepředvídatelného jednání třetích stran nejednajících jménem společnosti Miele, technických problémů mimo možnosti ovlivnění ze strany společnosti Miele a dalších obdobných situací, které lze považovat za nepředvídatelné a neovlivnitelné, termíny pro realizaci Objednávek se prodlužují o dobu, po kterou daná překážka trvá. O začátku a konci této překážky je společnost Miele Odborný servis povinna bezodkladně informovat. V případě, že daná překážka zdrží dodání Dílů / Digitálních produktů či Služeb o více než jeden (1) měsíc, má kterákoliv Strana právo odstoupit od příslušné Objednávky /Dílčí smlouvy v rozsahu Dílů, Digitálních produktů či Služeb jejichž dodání Odbornému servisu je překážkou ovlivněno.

6.5 Ve výjimečných případech, kdy jakýkoli Díl nebude dostupný skladem, přestože dle informací E-shopu je skladová dostupnost splněna, je společnost Miele povinna bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Odborný servis informovat a sdělit nový termín dodání Dílu, nebo navrhnout dodání jiného srovnatelného Dílu. V případě, že Odborný servis s náhradním termínem či dodáním jiného srovnatelného Dílu nebude souhlasit bude Objednávka v rozsahu nedostupného Dílu stornována a společnost Miele Odbornému servisu kupní cenu Dílu refunduje.
 

7. Cena, způsoby úhrady a platební podmínky

7.1 Registrace, využití E-shopu a některé Služby na E-shopu výslovně uvedené jsou bezplatné.

7.2 Ceny Dílů, Digitálních produktů a placených Služeb na E-shopu jsou ceny nezahrnující daň z přidané hodnoty a náklady na dopravu. Náklady na dopravu jsou uvedeny vždy ve shrnutí objednávky vedle kalkulace ceny.

7.3 Ceny za Digitální produkty a Služby jsou uvedeny vždy ve formě jednorázové platby.

7.4 Úhrada ceny Dílů, Digitálních produktů a placených Služeb je možná výlučně na základě faktury (daňový doklad) vystavené společností Miele. Splatnost faktury činí čtrnáct (14) dnů od jejího doručení Odbornému servisu.

7.5 Odborný servis odpovídá za platnost a správnost zvolené platební metody, jakož i za platnost údajů používaných při transakcích na základě Dílčí smlouvy.

7.6 Odborný servis není oprávněn započíst jakoukoli platbu proti pohledávce za společností Miele s výjimkou případů, kdy byla takováto pohledávka založena pravomocným soudním nebo jiným obdobným rozhodnutím. Odborný servis je oprávněn započíst platby oproti pohledávkám za společností Miele, nárokuje‑li práva z vadného plnění z téže Dílčí smlouvy, které se započítávaná platba týká.
 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 V rámci zpracovávání Objednávky spolupracuje společnost Miele s několika etxerními společnostmi, zejména z oblasti zpracovávání plateb a logistiky. Společnost Miele dbá na to, aby tito partneři dodržovali příslušné závazné právní předpisy z oblasti ochrany osobních údajů.

8.2 V závislosti na zvoleném způsobu úhrady faktur se na realizaci platební transakce podílí příslušný poskytovatel služeb, bude-li to nezbytné.

8.3 Detailní úprava ochrany osobních údajů společností Miele je obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na webové adrese: https://https://www.miele.cz//systempage-privacypolicy-pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page.
 

9. Výhrada změn Portfolia Digitálních produktů a Služeb

9.1 Společnost Miele je oprávněna dle svého uvážení změnit a/nebo doplnit portfolio Digitálních produktů a Služeb s účinností do budoucna, a to za účelem dalšího rozvoje Digitálních produktů a Služeb a pro účely zvýšení bezpečnosti. O změnách týkajících se Digitálních produktů a/nebo Služeb, jenž mají na portfolio Digitálních produktů a Služeb zásadní dopad, je společnost Miele povinna Odborný servis informovat e-mailem nebo prostřednictvím E-shopu.
 

10. Limitace odpovědnosti

10.1 Bez ohledu na platné a účinné právní předpisy maximální celková odpovědnost společnosti Miele za všechny povinnosti a závazky podle Dílčí smlouvy uzavřené s Odborným servisem, ať už na základě smlouvy, deliktu, odpovědnosti ze zákona nebo jiného druhu odpovědnosti, nepřesáhne [20] % ceny jednotlivého dotčeného Dílu, Digitálního produktu nebo Služby.

10.2 Společnost Miele Odbornému servisu neodpovídá za žádné žaloby nebo nároky na náhradu následné, nepřímé a/nebo zvláštní škody, ušlého zisku, ztráty výroby nebo ztráty využitelnosti.

10.3 Ochrana před vznikem odpovědnosti, kterou poskytují tyto Podmínky, se uplatní při jakémkoli jednání, ať už na základě smlouvy, nedbalosti (samostatně nebo souběžně) a plné odpovědnosti nebo jiného deliktu, zákona či jinak, a od jakýchkoli zákonných opravných prostředků, které nejsou v souladu s ustanoveními těchto Podmínek, se upouští. Jedinou výjimkou je odpovědnost za škodu na přirozených právech člověka a škodu způsobenou z hrubé nedbalosti a/nebo úmyslně, a to vše ve smyslu ustanovení § 2898 Občanského zákoníku, které zůstávají nedotčeny.
 

11. důvěrnost INFORMACÍ

11.1 Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které společnost Miele dodá nebo jinak sdělí Odbornému servisu, budou považovány za důvěrné a za majetek společnosti Miele.

11.2 Odborný servis se zavazuje, že bude tyto důvěrné informace uchovávat v utajení a neposkytne je třetím stranám ani jim neumožní přístup k těmto informacím bez výslovného pokynu společnosti Miele. Odborný servis nesmí tyto informace používat pro jiné účely, než pro plnění předmětu dílčí smlouvy
 

12. VZDÁNÍ SE PRÁV

12.1 Jakékoli neuplatnění nebo opomenutí uplatnit jakýkoli nárok či právo vyplývající z jakékoli Dílčí smlouvy nelze vykládat jako vzdání se takového nároku či práva, ledaže by bylo výslovně písemně učiněno příslušnou Stranou. Jakékoli vzdání se jakéhokoli nároku či práva vyplývajícího z jakékoli Dílčí smlouvy nelze vykládat jako vzdání se jakéhokoli jiného nároku či práva. Jakékoli prodloužení lhůty pro splnění závazku nebo jednání uložené jakoukoli Dílčí smlouvou nelze vykládat jako prodloužení lhůty pro splnění jakéhokoli jiného závazku nebo jednání uložené jakoukoli Dílčí smlouvou. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, mohou být práva a právní prostředky upravené jakoukoli Dílčí smlouvou použity zároveň, a nejsou jimi dotčena ostatní práva a právní prostředky vyplývající z platných a účinných právních předpisů.
 

13. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Rozhodným právem je právo České republiky s vyloučením uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

13.2 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem těchto Podmínek a Dílčích smluv jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud strany nevyřeší spor vzniklý z těchto Podmínek nebo Dílčí smlouvy vzájemnou dohodou do třiceti (30) dnů od zahájení jednání mezi Stranami, bude takový spor, včetně otázek platnosti, výkladu, vypořádání či ukončení práv vzniklých z těchto Podmínek nebo Dílčí smlouvy řešen věcně a místně příslušným českým soudem dle sídla společnosti Miele, pokud zvláštní právní předpis nestanoví příslušnost výlučnou.
 

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

14.2 Odborný servis tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.3 Změny a doplňky Dílčí smlouvy či těchto Podmínek vyžadují písemnou formu. Společnost Miele je oprávněna znění těchto Podmínek v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Společnost Miele povinna upozornit Odborný servis na datum účinnosti nového znění Podmínek, které jsou dotčeny změnou v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové Podmínky, které jsou dotčeny změnou, Odbornému servisu vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím e-mailu). Na uzavřené Dílčí smlouvy se vztahují Podmínky platné a účinné v době uzavření Dílčí smlouvy.

14.4 Dílčí smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

14.5 Společnost Miele nenese jakoukoli odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením. Odborný servis nesmí při využívání E-shopu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop a užívat jej nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním Objednávky nebo při jejím podáním a vyřízením budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

14.6 Obsah E-shopu, tzn. všechny materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a související tištěná média (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení E-shopu a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem společnosti Miele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Odborným servisem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu společnosti Miele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na E-shopu. Při nerespektování tohoto zákazu bude společnost Miele postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení Dílů, Digitálních produktů, Služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

14.7 Nebude-li Stranami výslovně dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Dílčí smlouvou musí být druhé Straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odbornému servisu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Zákaznickém účtu nebo v Objednávce.

EULA pro profesionální opraváře