Analyticky čistá příprava laboratorního skla

Miele Professional už více než čtyři desetiletí vytyčuje milníky efektivní a bezpečné strojové přípravy laboratorního skla. Pro centrální nebo decentralizovanou přípravu velkých množství laboratorního skla jsou přesvědčivě vhodné mycí a dezinfekční automaty díky perfektní přidané hodnotě: vyšší čisticí výkon, vyšší bezpečnost procesů a vyšší úspory.
System4Lab – všechno od jednoho dodavatele
Se System4Lab nabízí Miele Professional obsáhlý systém pro účinnou a hospodárnou přípravu laboratorního skla. System4Lab byl vyvinut na bázi dlouhodobých zkušeností a spolupráce s experty z praxe, pokrývá všechny rozhodující faktory pro přípravu: výkonné přístroje, perfektně přizpůsobené procesní chemikálie, plošný zákaznický servis a obsáhlé poradenské služby poskytované experty na firemní aplikační laboratoř. Technika a know-how pocházejí z jednoho zdroje a jsou proto vzájemně perfektně sladěny. Výsledkem je analyticky čistá a přitom obzvláště bezproblémová, hospodárná a k materiálu šetrná příprava. Rovněž administrativní náklady jsou optimalizovány, protože Miele je kompetentním partnerem pro celý proces – od přístrojové techniky až po plánování a financování.
Ruční versus strojová příprava
Jakákoliv manipulace s laboratorním sklem je spojena s potenciálním rizikem pro personál laboratoře. Rozbití skla při ručním čištění může způsobit nebezpečná poranění. Infekční a toxická kontaminace představují zdravotní riziko. Používané čisticí prostředky jsou často silně žíravé.

Pouze strojovou přípravu laboratorního skla a nástrojů je možné standardizovat, validovat a automaticky dokumentovat. Protože čisticí automaty zůstávají během celého procesu uzavřené a celý proces probíhá plně automaticky, snižuje se potenciální nebezpečí pro personál laboratoře na minimum. Z tohoto důvodu je díky strojové přípravě ochrana personálu maximální.
Jakost vody
Speciálně u přípravy analyticky čistého laboratorního skla hraje kvalita vody velice důležitou úlohu. Surová voda obsahuje soli a minerály, které se mohou usazovat v přístroji nebo na nástrojích. Zcela odsolená voda navíc předchází korozi instrumentária. Zejména u velké spotřeby vody je smysluplné dbát na správnou kvalitu vody. Důsledná úprava vody zvyšuje hospodárnost mycího a dezinfekčního přístroje. Filtrace totiž chrání před škodlivými usazeninami, zabraňuje výpadkům, opravám a snižuje náklady na čisticí média.
Použití pro laboratorní sklo a nástroje
Použití lze obecně rozdělit podle oboru (např. organická, anorganická chemie, biologie atd.) a podle účelu použití nebo druhu práce (např. preparační práce, analýzy apod.). Podle použití se často rozhoduje o vybavení automatů, o průběhu procesu čištění a výběru čisticích prostředků.
Výbava laboratoří by se měla řídit podle druhu (např. kádinky, kulaté a odměrné baňky, odměrné válce apod.), velikosti nebo objemů (například 1 ml, 500 ml atd.) a množství laboratorních přístrojů. Podle tohoto souhrnu lze provést podrobné posouzení potřebného vybavení mycích automatů.
Kontaminace a dezinfekce
Znalosti fyzikálních a chemických vlastností kontaminace v laboratorním zařízení mají velký význam zejména pro průběh procesů čištění a pro výběr čisticích prostředků.
Fyzikální a chemické vlastnosti kontaminace zahrnují např. rozpustnost ve vodě v kyselých, pH neutrálních nebo alkalických podmínkách, chemická reakce hydrolýzou nebo oxidací, bod tání nebo měknutí, možnost vzniku emulze, suspenze nebo disperze.

U některých případů použití je nutná dezinfekce laboratorního přístroje. Na jedné straně slouží dezinfekce k ochraně personálu v laboratořích, kde se pracuje s infekčními kontaminacemi. Na druhé straně zabraňuje dezinfekce přenosu zárodků ze vzorků a preparátů ve zdravotnických laboratořích, hygienických ústavech, farmaceutických laboratořích, potravinářském a kosmetickém průmyslu.
Analytické metody a analytická čistota
Analytické metody mohou být ovlivněny některými kontaminacemi v laboratorním skle. Znalost těchto faktorů pomáhá při výběru čisticích prostředků.

Podle hranice dokazatelnosti, specifikace citlivosti vůči rušení měřicích metod apod. stanovuje každá laboratoř vlastní definici pojmu "analyticky čisté". Výsledek čištění a zejména vybavení mycího automatu a čisticí program musí této definici odpovídat.
Servis Miele: Kvalifikace čisticích systémů
Ve farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu je třeba v oblastech výroby, zajištění kvality a výzkumu a vývoje používat kvalifikované čistící systémy. Ke kvalifikaci patří zejména:
Kvalifikace provedení (DQ), instalační kvalifikace (IQ), operační kvalifikace (OQ), výkonnostní kvalifikace (PQ) a příp. také validace procesu. Provozovatel je odpovědný za provedení těchto opatření. Podporu přitom získá od zákaznického servisu Miele, který může převzít určitou část úkolů provozovatele. Miele nabízí speciální servisní balíček "Instalační kvalifikace a operační kvalifikace" (IQ/OQ).
Než zákaznický servis Miele provede IQ/OQ, je třeba vytvořit potřebné podklady, zkontrolovat je a provozovatel je musí schválit k užívání. Na základě těchto podkladů provede technik společnosti Miele potřebnou kvalifikaci. Všechny potřebné kalibrované a certifikované zkušební prostředky poskytuje také Miele.
Instalační kvalifikace (IQ)
Cílem "instalační kvalifikace" je zjistit, zda čistící systém a jeho instalace odpovídají zadání provozovatele (kvalifikace provedení) a výrobce zařízení. Technik společnosti Miele během IQ zdokumentuje, vyzkouší a vyhodnotí následující skutečnosti: Rozsah objednávky a dodávky, konfigurace a stav, umístění a připojení čistícího systému a kalibrace určitých měřících systémů.
Operační kvalifikace (OQ)
Při "operační kvalifikaci" kontrola doloží, zda čistící systém pracuje v připojeném a instalovaném stavu podle zadání provozovatele a výrobce zařízení.
Dokumentace, kontrola a vyhodnocení OQ zahrnuje bezpečnostní a ovládací funkce, procesní hlášení a průběh programu.

Školení provozního personálu se také provádí a dokumentuje během "operační kvalifikace". To celé je perfektní servisní balíček Miele zahrnující podklady IQ/OQ, kvalifikované servisní techniky a kalibrovaná, certifikovaná měřidla.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení