Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MIELE, spol. s r.o. (dále jen „Miele“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Miele a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "zákazník") prostřednictvím internetového obchodu www.shop-miele.cz.

1. Rozsah platnosti

1.1 Všechny obchody uzavřené s Miele prostřednictvím internetu se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Miele (dále jen „VOP“) ve znění platném v době uzavření kupní smlouvy.

2. Smluvní strany

2.1 Miele uzavírá kupní smlouvy se zákazníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice, a kteří jsou:
a) fyzickými osobami zcela způsobilými k právním úkonům, které dovršily věku 18 let, a které nenakupují zboží pro svoji podnikatelskou činnost, dále také „zákazníci - spotřebitelé“
b) fyzickými či právnickými osobami, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti, dále také „zákazníci – podnikatelé“

2.2 Zjistí-li Miele dodatečně, že přijala nabídku od osoby, která není zákazníkem dle výše uvedené definice, je oprávněna od takové kupní smlouvy odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení zašle Miele takové osobě bez zbytečného odkladu.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP je nákup/prodej zboží značky Miele prezentovaného na stránkách www.shop-miele.cz.

4. Způsob objednání zboží / uzavření smlouvy

4.1 Zákazník si v internetovém e-shopu Miele vybere určité zboží, toto vybrané zboží označí, do příslušného okna zadejte požadované množství a klikne na „Koupit“. V košíku se zobrazí veškeré položky určené k objednání a jejich celková cena včetně přepravy. Klikne na ikonu „Přejít do pokladny“, kde vyplní požadované údaje (Objednatel, způsob doručení, způsob platby, souhrn objednávky). Po vyplnění těchto údajů má zákazník k dispozici přehled o konečné ceně objednávaného zboží včetně ceny za přepravu. Po celou dobu objednávky, pokud bude chtít zákazník některou položku změnit, má možnost učinit tak pomocí tlačítka „Zpět“. Předtím, než zákazník potvrdí objednávku, má taktéž právo objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Po kontrole údajů zákazník následně formulář odešle kliknutím na ikonu „Dokončit“. O přijetí objednávky bude zákazník neprodleně informován Miele prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Odeslání objednávky je závazné a odesláním objednávky zároveň zákazník akceptuje VOP včetně konečné ceny za zboží uvedené v objednávce. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a tato kupní smlouva je uzavřena emailovou akceptací objednávky ze strany Miele. Od tohoto momentu vznikají mezi Miele a zákazníkem vzájemná práva a povinnosti.

4.2 Údaje uvedené v objednávce zákazníkem považuje Miele za správné a pravdivé. V případě, že zboží nebude skladem, bude zákazník informován o termínu dodání.

4.3 Pokud by Miele po uzavření kupní smlouvy zjistilo, že objednané zboží již není u Miele k dispozici nebo je nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným, není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může Miele odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, Miele toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy .

5. Dodání zboží

5.1 Dodání zboží proběhne na náklady spotřebitele na jím uvedenou dodací adresu prostřednictvím přepravní služby PPL.

5.2 Náklady na přepravu zboží činí 120,- Kč (jednotná sazba), kdy tato částka je připočtena k ceně zboží již v rámci elektronické objednávky. Zasílání zboží se provádí pouze v rámci ČR.

5.3 Miele k ceně zboží neúčtuje balné.

5.4 S konečnou cenou zboží včetně nákladů na přepravu je zákazník seznámen při vyplňování a odesílání své objednávky.

6. Cena

6.1 Aktuální cena zboží včetně DPH je uvedena přímo na stránkách www.shop-miele.cz a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Konečná cena po vyplnění elektronického objednávkového formuláře je již uvedena i včetně nákladů na přepravu. Miele si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na www.shop-miele.cz v den uzavření kupní smlouvy.

7. Způsoby úhrady

7.1 Kupní cena zboží sestávající z ceny zboží a nákladů na přepravu je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena nejpozději při převzetí zboží.

7.2 Kupní cenu lze uhradit:
- dobírkou
- online platební kartou prostřednictvím systému GP WebPay
- převodem na účet Miele na základě zaslané faktury – platí pro obchodní partnery

7.3 Úhrada fakturou je možná pouze tehdy, pokud je tento způsob v jednotlivém případě zvlášť dohodnut (platí pro obchodní partnery).

8. Záruka

8.1 Miele zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho zaslání zákazníkovi bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

8.2 Miele dále poskytuje zákazníkům záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem, a to dle obecně platných právních předpisů.

8.3 Zákazník je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od přijetí zásilky uplatnit u Miele. U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby je nutno oznámení provést okamžitě po zjištění skryté závady nejpozději poslední den záruční lhůty.

8.4 V případě neúplné zásilky provede Miele bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace zákazníka dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v takovém případě Miele. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných předpisů.

8.5 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

8.6 Bližší informace vztahující se k podmínkám uplatnění práva z vadného plnění jsou obsaženy v reklamačním řádu Miele, který je dostupný na www.shop-miele.cz v sekci „Reklamační řád“.

9. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

9.1 Zákazník - spotřebitel je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu sídla Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej zákazník převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace.

9.2 Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží větší hodnoty pojistit).

9.3 Pokud zákazník zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí Miele zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží. Zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží.

9.4 Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

9.5 Bližší informace vztahující se k podmínkám odstoupení od smlouvy nalezne zákazník v reklamačním řádu Miele, který je dostupný na www.shop-miele.cz v sekci „Reklamační řád“.

10. Ochrana dat

10.1 Miele ručí za to, že všechny údaje o zákazníkovi, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto zákazníkovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Všechny osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Miele poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky. Pokud by zákazník nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit Miele prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na adresu info@miele.cz.

10.2 Miele nebude osobní údaje zákazníka vyjma účelů obsažených v bodě 10.1 využívat nebo poskytovat dále.

11. Právní úprava

11.1 Vztahy vznikající mezi Miele a zákazníky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2 Znění VOP může Miele v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu VOP je Miele povinen písemně oznámit zákazníkovi minimálně 10 dní před začátkem jejich platnosti. V případě, že zákazník nebude souhlasit s novým zněním VOP, je oprávněn kupní smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit Miele písemně ve lhůtě 30 dní od doručení oznámení Miele o chystané změně VOP. Jestliže ve stanovené lhůtě zákazník Miele svůj nesouhlas oznámí, kupní smlouva zaniká, v opačném případě kupní smlouva nadále trvá a zákazník je povinen řídit se novými VOP. Smluvní vztah mezi Miele a zákazníkem se během výpovědní lhůty řídí VOP v původním znění.

12. Základní informace o společnosti

MIELE, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1790.
Se sídlem společnosti Brno, Holandská 4, PSČ 639 00

Identifikační číslo: 188 29 503
Kontaktní adresa pro zasílání objednávek, reklamací, oznámení o odstoupení od smlouvy či dotazy: obchod@miele.cz.

Copyright

© Copyright všech stránek

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno
Telefon: +420 543 553 111
Fax: +420 543 553 119

Společnosti Miele, spol. s r.o. jsou vyhrazena všechna práva týkající se obsahu tohoto zveřejnění na internetu. Podléhají ochraně autorských práv nebo jiným právům na ochranu a nesmí být používány, kopírovány, rozšiřovány nebo měněny pro komerční účely strany třetí.

Technologie

Miele používá internetové technologie (např. Cookies, Java-Script) výhradně k tomu, aby Vám usnadnila obsluhu internetových aplikací. Pro zvýšení atraktivity našich webových stránek jsou příležitostně získávány automatické informace (např. prohlížeč, operační systém, počet kliknutí, průměrná doba setrvání na stranu). Tyto informace nebudou shromažďovány v souvislosti s osobami.

Bezpečnost

Miele zaručuje bezpečí Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním.

Otázky týkající se tématu ochrany dat

Máte otázky nebo poznámky týkající se ochrany dat u Miele? Potom se s námi, prosím spojte na info@miele.cz.

Další rozvoj Internetu má přirozeně vliv i na naši strategii ochrany dat. Pokud by došlo ke změnám, pak tuto skutečnost oznámíme na této stránce.

Záruční podmínky

Záruka za jakost

Miele spol. s r.o. (dále jen „Miele CZ“) poskytuje kupujícímu záruku za jakost na nové přístroje v níže uvedeném rozsahu.

I. Záruční doba a počátek jejího běhu
1. Záruka se poskytuje na následující období:
a) 24 měsíců pro přístroje zakoupené spotřebitelem
b) 12 měsíců pro přístroje zakoupené podnikatelem za účelem podnikání.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

II. Předpoklady záruky
1. Záruka se vztahuje pouze na přístroje, které byly zakoupeny prostřednictvím autorizované prodejní sítě nebo přímo od Miele v členské zemi EU, Švýcarsku nebo Norsku, a které jsou zde také nainstalovány.
2. Na žádost technika servisní služby je nutno předložit doklad o záruce (nákupní stvrzenku nebo vyplněný záruční list).

III. Obsah a rozsah záruky
1. Závady na přístroji budou odstraněny nejpozději do 30 dnů po oznámení vady kupujícím, a to bezplatně
formou opravy nebo výměny příslušných dílů. Výdaje, které jsou s tím nezbytně spojené, jako dopravní
náklady, cestovní náklady, náklady na práci a náhradní díly, hradí Miele CZ. Vyměněné díly nebo přístroje přecházejí do vlastnictví Miele CZ.
2. Zárukou nejsou dotčeny nároky kupujícího na náhradu škody vůči Miele CZ přesahující tento rámec, ledaže by autorizovaná servisní služba pověřená Miele CZ jednala úmyslně nebo hrubě nedbale.

IV. Omezení záruky
Záruka se nevztahuje na závady nebo poruchy, pokud
1. vznikly následkem chybného umístění nebo instalace, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži,
2. byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. použitím nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií,
3. byl přístroj zakoupen v jiné členské zemi EU, Švýcarsku nebo Norsku a vzhledem k zvláštním technickým specifikacím jej nelze používat nebo jej lze používat jen s omezeními,
4. byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy,
5. byly opravy nebo změny provedeny jinými než firmou Miele pro tyto práce vyškolenými, autorizovanými servisními službami,
6. byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno firmou Miele,
7. vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze,
8. byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze.

V. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Miele Servis Certifikát

Podmínky pro využití Miele Servis Certifikátu

Na základě tohoto Certifikátu přebírá Miele, spol. s r.o. veškeré náklady na možné opravy po dobu 10 let od zakoupení přístroje.
10letá jistota s Miele

Vedle poskytnutí bezplatné opravy Vašeho přístroje získáváte i nárok na další exkluzivní servisní výkony jako např.:

•možnost vrácení přístroje při nespokojenosti během jednoho měsíce po zakoupení přístroje
•možnost využít poradenské služby prostřednictvím speciálního Call-centra Miele, spol. s r.o.
•možnost rychlého zásahu servisního technika po obdržení Vaší objednávky na servisním dispečinku Miele, spol. s r.o. na zelené lince 800 MIELE1 (800 643 531)
•možnost získat náhradní přístroj v případě delší doby trvání opravy.

Miele Servis Certifikát = Kompletní bezstarostný balíček

Miele Servis Certifikát znamená absolutní bezstarostnost i po uplynutí záruky od výrobce. Nabízíme Vám tak profesionální péči a kompetentní řešení problémů současně.

• Bezplatné dodatečné výkony
Miele Servis Certifikát nabízí vedle poskytnutí opravy Vašeho přístroje po dobu 10 let od zakoupení přístroje Miele také další exkluzivní servisní výkony.

• Rychlý zásah techniků
K domluvení termínu opravy stačí jen nahlášení adresy. Díky širokému pokrytí celé republiky našimi techniky se k Vám dostaví v co možná nejkratším termínu po nahlášení závady.

• Excelentní servis
Známe naše přístroje nejlépe. U 90 % poruch opravíme přístroj ihned na místě.

Miele nepřebírá žádné náklady za opravy, při nichž byla závada přístroje způsobena zejména:
•používáním k živnostenským nebo profesionálním účelům
•nedodržením bezpečnostních ustanovení uvedených v návodu k obsluze
•vlastním zaviněním v důsledku nesprávné obsluhy nebo v důsledku nevhodné péče
•použitím přístroje způsobem, který je v rozporu s původním účelem
•úmyslným poškozením nebo poškozením z nedbalosti, a to vlastníkem nebo třetí osobou
•nesprávným umístěním přístroje či neodbornou (neautorizovanou) instalací
•neodbornou opravou
•vyšší mocí
•rozbitím skla, vadnou žárovkou
•vnějším poškozením, jako např. škrábanci či jinými povrchovými úpravami
•použitím příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou originální od Miele
•poškozením příslušenství

Miele Servis Certifikát nelze zakoupit na vysavače, FashionMaster a přístroje MasterCool.

Registrace

Po zakupení Miele Servis Certifikátu obdržíte registrační formulář, který vyplníte, necháte si jej prodejcem potvrdit a spolu s kopií dokladu o zaplacení přístroje odešlete do 28 dnů na naši adresu. Společnost Miele Vám vystaví a zašle Miele Servis Certifikát, který v případě servisního zásahu předložíte technikovi. Seznam autorizovaných prodejců přístrojů Miele naleznete na www.miele.cz.