Systém managmentu

Politika Miele technika

Jsme významným závodem skupiny Miele a spolehlivým partnerem pro zákazníky a obchodní partnery. Naplňujeme "Podnikovou filozofii Miele" a uplatňujeme následující principy:

 

Jsme významným závodem skupiny Miele a spolehlivým partnerem pro zákazníky a obchodní partnery. Naplňujeme "Podnikovou filozofii Miele" a uplatňujeme následující principy:

hudak

Systém managementu kvality naplňuje požadavky normy ISO 9001. Klade důraz na zákazníka, neustálé zlepšování a podobně, jak je ostatně vidět na následujících bodech naší politiky:

1. Neustále zlepšovat procesy, dosahovat trvale špičkové kvality vyráběných produktů. 

2. Vzdělávat a motivovat zaměstnance k dosažení vytyčených cílů.

3. Dosahovat spokojenosti zákazníků, pokračovat v tradici Miele. 

Miele

Systém environmentálního managementu naplňuje požadavky normy ISO 14001 a jeho cílem je minimalizace negativního vlivu na životní prostředí našimi procesy. Zaměřuje se na zacházení s odpady, nebezpečnými látkami, jak opět dokládá Politika:

4. Dodržovat legislativní požadavky, vyhledávat a preventivně působit u možných environmentálních dopadů činností, minimalizovat negativní působení na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu. 

5. Neustále zlepšovat procesy a tím předcházet možnému znečišťování životního prostředí. 

Miele

Systém managementu společenské odpovědnosti naplňuje požadavky normy SA 8000. Tím je míněna jak firemní kultura uvnitř společnosti, tak působení organizace v regionu. V Politice si společnost stanovila následující:

6. Dodržovat požadavky normy SA 8000, legislativní požadavky a zároveň respektovat mezinárodní dokumenty týkající se dětské práce, nucené a vynucené práce, zdraví a bezpečnosti, svobody shromažďování a práva na kolektivní vyjednávání, diskriminace, disciplinárních postupů, pracovní doby a odměňoování. 

7. Navazovat a posilovat obchodní vztahy se společensky odpovědnými obchodními partnery. 

8. Stát se vysoce hodnoceným zaměstnavatelem a partnerem všech zainteresovaných stran. 

Miele technika

Systém managementu bezpečnosti práce naplňuje požadavky normy OHSAS 18001. Pomáhá společnosti dosáhnout vysokého standardu v oblasti bezpečnosti práce, snížit riziko vzniku pracovních úrazů. Požadavky Politiky v této oblasti jsou:

9. Dodržovat legislativní a další požadavky vztahující se k oblasti BOZP a PO a v souvislosti s tímto vyhledávat a eliminovat možná rizika. 

10. Předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví, neustále zlepšovat řízení a výkonnost společnosti v oblasti BOZP a PO.

Miele technika

Systém managementu hospodaření s energií naplňuje požadavky normy ISO 50001. Energií není v tomto případě míněna pouze elektrická energie, nýbrž i voda, plyn, stlačený vzduch a podobně. Politika společnosti v tomto případě stanovuje:

11. Být v souladu s legislativními a jinými požadavky ve vztahu k užití, spotřebě energie a energetické účinnosti. 

12. Dosahovat snížení energetické náročnosti organizace.

Certifikace

Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém managementu soustřeďuje do jednoho systému požadavky těchto mezinárodních standardů: ISO 50001, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 a SA 8000. Aplikace těchto požadavků do interních procesů je zajištěna jejich implementací do interních dokumentů. 

 
Certifikát systému řízení ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 500001

Stáhnout
Certifikát společenské odpovědnosti SA 8000

Stáhnout
Politika Miele technika s.r.o.

Stáhnout